Η μελέτη αυτή αποτελεί τμήμα μιας εκτεταμένης έρευνας σχετικά με την αγορά των κουφωμάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Κατασκευών Κουφωμάτων & Υαλοπετασμάτων της Γερμανίας (www.window.de) και περιλαμβάνει τα βασικά δεδομένα των εθνικών αγορών κουφωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και των γειτονικών χωρών.

Οι πληροφορίες που προέκυψαν και θα διαβάσετε παρακάτω βασίζονται σε έρευνα πεδίου – συνομιλίες με ενώσεις, δημοσιεύσεις, διεθνή στατιστικά στοιχεία της βιομηχανίας κουφωμάτων και αντιπροσώπων, συνομιλίες με εμπειρογνώμονες – και πρέπει να εκληφθούν ως κατά προσέγγιση τιμές.

Οι εκτιμήσεις υποστηρίζονται από ειδικές γνώσεις για τον κλάδο, την τρέχουσα ανάπτυξη του κτιριακού αποθέματος, τη συνολική κατασκευή νέων κτιρίων και τις δραστηριότητες ανακαίνισης, καθώς και μακροοικονομικά δεδομένα. Τα δεδομένα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή αγορά κουφωμάτων θα πρέπει ιδανικά να προέρχονται από ετήσιες μελέτες που θα διεξάγονται από τις εθνικές ενώσεις κατασκευαστών κουφωμάτων.

Στόχος της μελέτης είναι να παρουσιάσει μία εκτίμηση του όγκου της αγοράς των κουφωμάτων, τα μερίδια που καταλαμβάνουν τα διάφορα υλικά κατασκευής αρχιτεκτονικού προφίλ (αλουμίνιο, ξύλο, PVC, αλουμίνιο/ξύλο), τις ιδιαιτερότητες των διάφορων αγορών κ.α.

1. Πωλήσεις κουφωμάτων στις διάφορες αγορές

Το πρώτο μεγάλο τμήμα της αγοράς αφορά 28 χώρες (οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο), το δεύτερο τμήμα αφορά τις αγορές της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Τουρκίας, ενώ το τρίτο τμήμα αφορά τις αγορές της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει στις 28 χώρες της Ε.Ε. καθαρά για στατιστικούς λόγους, ενώ για τις αγορές της Ουκρανίας και της Ρωσίας δεν υπάρχουν δεδομένα τα 2 τελευταία έτη, αλλά γίνονται μόνο εκτιμήσεις.

Τα κουφώματα που πωλήθηκαν το 2021 ανέρχονται σε 137,3 εκατ. μονάδες και η κατανομή τους παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1.

, Τα προγράμματα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω δίνουν ώθηση στην αγορά των κουφωμάτων, Κτίσμα & Αλουμίνιο

 

Σχήμα 1.1:

Για το 2022 δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ούτε μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση. Η αγορά των χωρών της ΕΕ 28, έκλεισε με άνοδο 2,8%, κάτι που σημαίνει 84,2 εκατ. κουφώματα, ενώ η αγορά των χωρών Νορβηγίας, Ελβετίας και Τουρκίας έκλεισε με άνοδο 1.9% στα 25,7 εκατ. κουφώματα.

Για το 2023 η τάση είναι σταθερή στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., οπότε και το σύνολο της αγοράς αναμένεται ότι κινήθηκε στα επίπεδα του 2022. Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν σημαντικοί αριθμοί αύξησης των κουφωμάτων που πωλήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην αγορά Ε.Ε. Σε αυτό έχουν συμβάλλει τα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, με στόχο την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

2. Κατανομή Υλικών Προφίλ

Όσον αφορά το υλικό των αρχιτεκτονικών προφίλ που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κουφωμάτων, εξετάστηκαν τα παρακάτω υλικά:

  • Αλουμίνιο
  • PVC
  • Ξύλο
  • Αλουμίνιο / Ξύλο

Στον πίνακα 2.1 και στο γράφημα του σχήματος 2.1 που ακολουθούν παρουσιάζεται το ποσοστό που καταλαμβάνει κάθε υλικό στις αγορές των χωρών που μελετήθηκαν.

Πίνακας 2.1: Ποσοστό υλικών αρχιτεκτονικών προφίλ σε κάθε χώρα

, Τα προγράμματα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω δίνουν ώθηση στην αγορά των κουφωμάτων, Κτίσμα & Αλουμίνιο

 

Σχήμα 2.1: Ποσοστό υλικών αρχιτεκτονικών προφίλ σε κάθε χώρα

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχει ένα προβάδισμα το Αλουμίνιο ως υλικό κατασκευής προφίλ, στις κεντρικές Ευρωπαϊκές χώρες το PVC υπερτερεί έναντι των άλλων υλικών, ενώ στις βόρειες χώρες το προβάδισμα λαμβάνει το ξύλο και ο συνδυασμός αλουμινίου/ξύλου.

3. Απόθεμα Κουφωμάτων & Προοπτική Αγοράς

Τέλος είναι χρήσιμο να εξεταστεί το απόθεμα των κουφωμάτων που υπάρχει σε κάθε χώρα, σε συνδυασμό με τον δείκτη δραστηριότητας στην αγορά των κουφωμάτων (όγκος αγοράς / απόθεμα κουφωμάτων).

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται το υφιστάμενο απόθεμα κουφωμάτων για το έτος 2021 σε εκατομμύρια μονάδες.

Πίνακας 3.1: Απόθεμα κουφωμάτων για το έτος 2021 (εκατ. μονάδες)

, Τα προγράμματα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω δίνουν ώθηση στην αγορά των κουφωμάτων, Κτίσμα & Αλουμίνιο

 

Σχήμα 3.1: Απόθεμα κουφωμάτων για το έτος 2021 (εκατ. μονάδες)

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό απόθεμα κουφωμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, κάτι το οποίο αναμένεται να συντελέσει στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς τα επόμενα έτη, καθώς θα συνετιστεί και θα ενταθεί η ανακίνηση και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων.

Η τελευταία παράμετρος που θα παρουσιαστεί είναι ο δείκτης δραστηριότητας για την κάθε μία χώρα. Ο δείκτης δραστηριότητα είναι ο αριθμός κουφωμάτων που πωλούνται και εγκαθίστανται (όγκος αγοράς) προς το απόθεμα κουφωμάτων που υπάρχει στη συγκεκριμένη χώρα.

Πίνακας 3.2: Δείκτης δραστηριότητας (όγκος αγοράς / απόθεμα κουφωμάτων) για το έτος 2021

, Τα προγράμματα Εξοικονομώ – Ανακαινίζω δίνουν ώθηση στην αγορά των κουφωμάτων, Κτίσμα & Αλουμίνιο

 

Σχήμα 3.2: Δείκτης δραστηριότητας για το έτος 2021

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι σε όλες τις χώρες με μικρό δείκτη δραστηριότητας υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς.

Δρ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΟΒΑΣ