Μετά τις αιτήσεις αρκετών φορέων της αγοράς, μεταξύ των οποίων και η ΠΟΒΑΣ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις οι οποίες προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν παλαιότερα με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ και της ΤΕΜΠΜΕ.
Ρυθμίζονται οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια καθώς και φυσικών προσώπων που χορηγήθηκαν με βάσει εκδοθείσες έως και το 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ και την ΤΕΜΠΜΕ, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7η Οκτωβρίου 2019.
Στο εξής θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019, μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως εξής:
1. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
2. Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%).
3. Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
4. Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
5. Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
6. Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
7. Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
8. Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
9. Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
10. Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).