Η Πανελλήνια Ομοσπονδία εκφράζει την ικανοποίηση της για μια σειρά θέσεων και αλλαγών όπως αυτά περιγράφονται στο προσχέδιο του νέου οδηγού εφαρμογής του προγράμματος. Αρκετά από αυτά η ΠΟΒΑΣ τα είχε προτείνει με υπόμνημα της προς τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κώστα Σκρέκα, σύμφωνα και με τις θέσεις που διαμορφώθηκαν από τους κατασκευαστές κατά τη διάρκεια του 2ου Web Forum στις 23/01/2021. Ταυτόχρονα εκφράζει τις διαφωνίες της για ορισμένα θέματα μείζονος σημασίας για τον κλάδο του αλουμινίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εντοπίζονται είναι οι παρακάτω:
1. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Με αυτό τον τρόπο τελειώνει ο αγώνας ταχύτητας στον οποίο έμπαιναν όλοι οι εμπλεκόμενοι κάθε φορά που άνοιγε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

2. Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.

3. Η κατανομή των πόρων θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) παρέχοντας πιο δίκαιη κατανομή σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα.

4. Εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης.

5. Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων.

6. Ο δεύτερος Ενεργειακός Επιθεωρητής θα είναι διαφορετικός από τον πρώτο, αλλά πλέον θα επιλέγεται με ηλεκτρονική κλήρωση από μητρώο που θα συντάξει και θα συντηρεί το Τ.Ε.Ε.

7. Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 30% των επιλέξιμων εργασιών βάσει του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

8. Επιλέξιμα είναι τα κουφώματα των οποίων οι εμφανείς πλευρές των διατομών να ταξινομούνται έως και την κλάση ακαυστότητας C S3 d0 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1.
Εδώ πρέπει να δοθεί κατά την γνώμη μας μία περίοδο χάριτος, διότι δεν είχε τεθεί το θέμα προηγουμένως και οι παραγωγοί των συστημάτων δε διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά αν και τα υλικά θεωρούμε ότι εκπληρώνουν την ανωτέρω απαίτηση.

9. Οι δαπάνεςτων παρεμβάσεων, θα εξοφλούνται από τον Ωφελούμενο και η επιχορήγηση θα αποδίδεται στονίδιο. Το 50% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και θα δεσμεύεται σε λογαριασμό του ωφελούμενου που θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος. Το υπολειπόμενο ποσό θα αποδίδεται στον ωφελούμενο, μετά τον ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικώνυλοποίησης του έργου και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Παρέχεται η δυνατότητα εκχώρησης από τον ωφελούμενο του υπόλοιπου της επιχορήγησης σε Τράπεζα.

, Οι θέσεις της ΠΟΒΑΣ ως προς τον Οδηγό Εφαρμογής (προδημοσίευση) του Προγράμματος «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», Κτίσμα & Αλουμίνιο

10. Η κατάταξη των αιτήσεων των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουν διάφορους συντελεστές βαρύτητας. Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (€/εξοικονομούμενη kWh) έχει το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας (50%) κατά την αξιολόγηση της αίτησης, ενώ είναι άμεσα συνδεδεμένο με το κόστος των υλικών και την εξοικονομούμενη ενέργεια.
Στο σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι δημιουργείται μία κατάφορη αδικία για τα κουφώματα που κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου. Το κόστος των κουφωμάτων αλουμινίου είναι σαφώς μεγαλύτερο από ανταγωνιστικά υλικά και με τον τρόπο που τίθεται το συγκεκριμένο κριτήριο θα οδηγήσει τους ωφελούμενους στην επιλογή κουφωμάτων από φθηνότερα υλικά με στόχο να έχουν περισσότερες πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα.
Δυστυχώς δε λαμβάνονται υπόψιν άλλες παράμετροι που έχουν να κάνουν με τον κύκλο ζωής του τελικού προϊόντος. Ενδεικτικά θα θέλαμε να αναφέρουμε το ποσοστό ανακυκλωσιμότητας (>93%) και το χρόνο ζωής των κουφωμάτων, στα οποία τα κουφώματα αλουμινίου υπερτερούν σαφώς έναντι των άλλων υλικών.
Επιπροσθέτως θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα κουφώματα αλουμινίου είναι ένα καθετοποιημένο Ελληνικό προϊόν, κάτι που προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ελληνική οικονομία.
Το συγκεκριμένο κριτήριο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αλουμινίου και προσπαθούν να ανακάμψουν τα τελευταία έτη μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση και τα προβλήματα που προέκυψαν στη συνέχεια λόγω της πανδημίας.
Κατά την άποψη μας το συγκεκριμένο κριτήριο με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας πρέπει να καταργηθεί για να αποφύγουμε πλείστα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στον κλάδο, καθώς και καταστάσεις που μπορεί να εδραιωθούν στο μέλλον.

Η ΠΟΒΑΣ ήδη κοινοποίησε τις θέσεις της επί της προδημοσίευσης του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, καθώς και στον Υπουργό ΠΕΝ.