Ανοικτή έως τέλος Αυγούστου θα παραμείνει η “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Για τρεις ακόμη μήνες θα μείνει ανοικτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στο τέλος Αυγούστου και εώς τότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τα  προς έγκριση επενδυτικά τους σχέδια. Η δράση “τρέχει” (δηλαδή δέχεται αιτήσεις) από τον Φεβρουάριο του 2019, λόγω όμως του ότι δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος αρχικός προϋπολογισμός των 400 εκατ. ευρώ παραμένει ανοικτή.

Έως σήμερα στη δράση έχουν ενταχθεί 3.182 επενδυτικά σχέδια, με το συνολικό ποσό της απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 223,9 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το μέσο ύψος επιδότησης ανά επιχείρηση κινείται περίπου σε 70.000 ευρώ. Με βάση το δεδομένο ότι από τις υφιστάμενες δεσμεύσεις έχουν απορροφηθεί σχεδόν 224 εκατ. ευρώ, απομένουν προς διάθεση άλλα 176 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν το μέσο ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στις 70.000 ευρώ, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ακόμη 2.500 επενδυτικά σχέδια.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως το 65% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης τους, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Όροι και προϋποθέσεις
Όπως ορίζει το πρόγραμμα, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια  με προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοστε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Ιδιωτική συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας. Επιτρέπεται η χρήση του αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης με σαφή αναφορά των όρων σύναψης. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται με επιχορηγήσεις:
• οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις,
• πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαελία του ΕΣΠΑ,
• πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης,
• μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό  ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εγαλείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου),
• οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από χρηματοδοτικά εργαλεί του ΕΣΠΑ,
• τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για την προχρηματοδότηση επιχειρήσεων,
• αν το τραπεζικό δάνειο υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και χορηγείται με τον Κανονισμό Ε.Ε.1407/2013 εμπεριέχει ενίσχυση και το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτού σωρεύεται με την επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε.1407/2013 και δεν δύναται να ξεπεραστεί. Η σώρευση θα πρέπει να ελέγχεται κατά την ένταξη στη δράση, εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση του δανείου ή κατά τη χορήγηση του δανείου εφόσον έχει προηγηθεί η ένταξη της πράξης.

Επιλέξιμες δαπάνες
Στο πλαίσιο της δράσης χρημαδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας της.
2. Προμήθεια και εκγατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή και χωρών εκτός Ε.Ε. (πρότυπα χωρών προορισμού).

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:
α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού,
β) τεχνικές μελέτες μηχανικού,
γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας,
δ) ψηφιακή προβολή,
ε) μεταφορικά μέσα και
στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου. (SID:13547925)

πηγή: Ναυτεμπορική