Με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και την διαχρονική δέσμευση για συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. διαθέτει πλέον EPDs (Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος – Environmental Product Declarations) για τα προϊόντας της, προφίλ αλουμινίου, α) άβαφα χωρίς επιφανειακή επεξεργασία, β) βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή και γ) ανοδιωμένα.

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD) αποδεικνύουν την δέσμευση της εταιρείας για περιβαλλοντική ευθύνη και διαφάνεια. Αποτελούν περιβαλλοντική αξιολόγηση παρέχοντας επαληθευμένα στοιχεία από ανεξάρτητο φορέα (τρίτο μέρος).

Για την έκδοση των EPD ακολουθήθηκαν οι απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14025:2006 (Περιβαλλοντικές ετικέτες και δηλώσεις – Τύπος ΙΙΙ περιβαλλοντικών δηλώσεων – Αρχές και διαδικασίες) όπως και οι ειδικοί κανόνες για τα δομικά υλικά βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 15804:A2+ 2019 (Βιωσιμότητα κατασκευαστικών έργων – Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων – Βασικοί κανόνες για την κατηγοριοποίηση των δομικών προϊόντων).

, EXALCO: Πιστοποιεί τα προϊόντα της με EPD, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Μέσω των EPD παρέχεται τεκμηριωμένη επιστημονική πληροφορία με στόχο την βέλτιστη επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες της αλλά και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρακτικά η εταιρεία προσφέρει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων και υπηρεσιών της και ιδίως για την εκπλήρωση απαιτήσεων έργων κτιρίων με προδιαγραφή βιοκλιματικού σχεδιασμού όπως LEED και BREEAM.

Τα EPD της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Συστήματος EPD.