Απαιτήσεις και Σήμανση CE
Με αφορμή το θλιβερό θανατηφόρο περιστατικό ιδιοκτήτη επιχείρησης με μια καγκελόπορτα, θέλουμε να ενημερώσουμε για τις απαιτήσεις και τη σήμανση CE για χειροκίνητες και μηχανοκίνητες «Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης».

Όλα τα συστήματα πορτών για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης, τα οποία είναι χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα και προορίζονται να χρησιμεύσουν ως πρόσβαση για οχήματα και εμπορεύματα που οδηγούνται ή συνοδεύονται από ανθρώπους και τίθενται σε κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη 1η Μαΐου 2005, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων και των κανόνων της ΕΕ και πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ και το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241.

Το συγκεκριμένο πρότυπο καλύπτει, επίσης, τα ρολά ασφαλείας σε εμπορικά καταστήματα που δεν προορίζονται για τη διέλευση οχημάτων ή εμπορευμάτων, αλλά για ανθρώπους και μπάρες σε οδούς κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει κίνηση ατόμων και δεν είναι αποκλειστικά για κυκλοφορία οχημάτων.

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Το εναρμονισμένο πρότυπο προϊόντος ΕΝ 13241
Το εναρμονισμένο πρότυπο καθορίζει με σαφή τρόπο τους τομείς ευθύνης για τους παραγωγούς, τους κατασκευαστές και τους τοποθετητές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241 και είναι υπεύθυνοι για την εσφαλμένη εκτέλεση.

Κύριο μέλημα είναι η προστασία και η ασφάλεια των ανθρώπων. Επομένως, πρέπει να πληρούνται όλα τα πρότυπα ασφαλείας, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κινδύνους, όπως:
• μάγκωμα και διάτμηση
(π.χ. προστασία από παγίδευση των δακτύλων, προστασία από ακούσιο άπλωμα του χεριού στις ράγες λειτουργίας, προστασία από πτώση κάθετα κινούμενων φύλλων πόρτας, ασφάλεια επαφής στις κύριες και δευτερεύουσες ακμές κλεισίματος, περιορισμός της δύναμης),
• ανύψωση, ανάσυρση και ώθηση
(π.χ. ασφαλής προστασία ανάσυρσης, ανέπαφα συστήματα ασφαλείας, σύστημα “νεκρού ανθρώπου”, λείες επιφάνειες φύλλων),
• ηλεκτρικοί κίνδυνοι
(π.χ. απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες σφάλματος για όλες τις συσκευές κίνησης, ελέγχου και ασφάλειας και τα εξαρτήματά τους).

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Απαιτήσεις σε βιομηχανικές και εμπορικές πόρτες και γκαραζόπορτες
Οι πόρτες είναι δομικά προϊόντα και, σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ για τα δομικά προϊόντα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλότητας για συνεχόμενη χρήση σε υπέργειες και υπόγειες κατασκευές. Σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241, τα ηλεκτροκίνητα συστήματα πορτών εμπίπτουν επίσης στην οδηγία της ΕΕ για τα μηχανήματα, στην οδηγία της ΕΕ για τη χαμηλή τάση και, στην περίπτωση τηλεχειριστηρίου, στην οδηγία της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ).

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα, μια βιομηχανική ή εμπορική πόρτα ή γκαραζόπορτα πρέπει να φέρει σήμανση CE, όταν διατίθεται στην αγορά, δηλαδή όταν ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η οδηγία για τα μηχανήματα, από την άλλη πλευρά, απαγορεύει τη σήμανση πριν από τη συναρμολόγηση και την ολοκλήρωση. Έτσι, η μηχανοκίνητη πόρτα πρέπει να εφοδιάζεται με δήλωση επιδόσεων και σήμανση CE τόσο ως πόρτα σύμφωνα με τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα πριν από τη διάθεσή της στην αγορά όσο και ως μηχανοκίνητη πόρτα σύμφωνα με την οδηγία για μηχανήματα μετά τη τοποθέτηση και την ολοκλήρωσή της με δήλωση συμμόρφωσης και ξεχωριστή σήμανση.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις πόρτες, που στη συνέχεια μηχανοποιούνται και, συνεπώς, εμπίπτουν στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις σήμανσης των οδηγιών (μηχανήματα, χαμηλή τάση, ΗΜΣ).

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Οι παραγωγοί/κατασκευαστές πορτών πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές με τη δήλωση επιδόσεων για όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, και τουλάχιστον για την επίδοση ενός ουσιώδους χαρακτηριστικού και να επιθέτουν τη σήμανση CE.

Τα πρότυπα που βρίσκουν εφαρμογή για τον καθορισμό των επιδόσεων των ουσιωδών χαρακτηριστικών αναγράφονται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13241 “Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης”.

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Ο παραγωγός/κατασκευαστής της πόρτας πρέπει να αποδείξει ότι όλα τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα λειτουργούν σωστά και εναρμονίζονται μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής εκδίδει δήλωση επιδόσεων, με την οποία επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν που έχει διαθέσει στην αγορά πληροί τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όλων των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών και είναι συμμορφούμενο. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE, ο κατασκευαστής, ο διανομέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την ΕΕ δηλώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008 της ΕΕ, “ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της”.

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Για τη σήμανση CE απαραίτηα είναι:
• Οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) και
• το Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC).

Οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου δεν αφορούν κάθε μεμονωμένο προϊόν, αλλά μόνο τον τύπο του προϊόντος. Ως τύπο προϊόντος προς δοκιμή, ο κατασκευαστής θα πρέπει να επιλέξει την πιο δυσμενή παραλλαγή ενός τύπου όσον αφορά το μέγεθος και το σχεδιασμό για την ασφάλεια, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των δοκιμών να μπορούν να μεταφερθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Εάν το αποτέλεσμα των αρχικών δοκιμών τύπου είναι θετικό για τον πιο δυσμενή συνδυασμό των επιμέρους παραμέτρων, τότε όλες οι παραλλαγές προϊόντων με πιο ευνοϊκούς συνδυασμούς παραμέτρων μπορούν να καλυφθούν από το αποτέλεσμα της δοκιμής. Για την επιλογή του δείγματος (των δειγμάτων) δοκιμής, ο κοινοποιημένος φορέας δοκιμών μπορεί να βοηθήσει (όπως για παράδειγμα το ift Rosenheim Hellas).

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Όλες οι βιομηχανικές και εμπορικές πόρτες και γκαραζόπορτες πρέπει να αντιστοιχούν στον αντίστοιχο δοκιμασμένο τύπο προϊόντος. Τα μεμονωμένα μέρη μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να επηρεαστεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης μόνο εάν είναι πανομοιότυπα με τα αρχικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη δοκιμή τύπου. Εάν χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ή πρόσθετα εξαρτήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δηλωθέντα χαρακτηριστικά, η συνεχής εγκυρότητα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να επικυρώνεται από εγκεκριμένο κοινοποιημένο φορέα δοκιμών. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ο φορέας δοκιμών που πραγματοποίησε την αρχική δοκιμή τύπου.

Οι πόρτες υπόκεινται στο σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης (AVCP) 3.

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Το σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης 3, σημαίνει ότι οι δοκιμές σύμφωνα με το EN 13241 για όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά
πρέπει να διεξαχθούν από εγκεκριμένο κοινοποιημένο φορέα δοκιμών.

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Ποιά έγγραφα πρέπει να παραδίδονται στον πελάτη ή τον χρήστη
Το προϊόν, πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:
• Δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με τον κανονισμό
• Οδηγίες εγκατάστασης (μόνο για τοποθετητή)
• Οδηγία χρήσης
• Οδηγίες συντήρησης

Στην περίπτωση των μηχανοκίνητων πορτών, εκτός των ανωτέρω, συνοδεύεται επιπλέον με δήλωση συμμόρφωσης και παραδίδεται μαζί με βιβλίο επισκευών και συντήρησης.

Ένα προϊόν χωρίς τα παραπάνω δεν είναι πλήρες. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι στην επίσημη γλώσσα του εκάστοτε κρατούσα τη ΕΕ.

Επιπρόσθετα προτείνεται να υπάρχει έντυπο παράδοσης υπογεγραμμένο από τον πελάτη.

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

Εγκατάσταση
ο πρότυπο προϊόντος “Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης” ορίζει σαφώς ποιος μπορεί να εγκαταστήσει βιομηχανικές και εμπορικές πόρτες και γκαραζόπορτες. Έτσι, οι βοηθοί μπορούν να τοποθετούν συστήματα πορτών, μόνο υπό την επίβλεψη έμπειρου τοποθετητή.

Συντήρηση
Η συντήρηση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από αρμόδια και εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν τα προσόντα να αξιολογούν την κατάσταση των βιομηχανικών και εμπορικών πορτών και γκαραζοπορτών, λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της εμπειρίας ή της τεχνικής τους κατάρτισης στη λειτουργία των συστημάτων πορτών.

, Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης – Χειροκίνητες & Ηλεκτροκίνητες, ktisma & aluminio

από τον Dipl.Ing. Univ., M.Sc. Δημήτριος Μουστακίδης, Γενικός Διευθυντής ift Rosenheim Hellas