Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έναρξη του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ- Ανακαινίζω». Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Επιχειρώ», αναμένεται να δώσει ενεργειακή ανάσα σε μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις αφού προβλέπει την επιχορήγηση έως και 50% για την ενεργειακή αναβάθμιση.

Από τα 200 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού τα 100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους κλάδους Εμπο- ρίου και Υπηρεσιών και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ στον κλάδο του Τουρισμού. Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός και περιβαλλοντικός στόχος θα καθορίζεται με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) τουλάχιστον κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 4122/2013 για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Οδηγού του προγράμματος, για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του Τουρισμού τα όρια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης είναι από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Η εξοικονόμηση θα προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, του φωτισμού καθώς και την ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας κλπ.

Στο μεταξύ στις 15 Σεπτεμβρίου κλείνει η πλατφόρμα για αιτήσεις στο «Εξοικονομώ». Ένα πρόγραμμα με μεγάλο ενδιαφέρον, η πορεία του οποίου θα δείξει αν θα ακολουθήσει και συνέχεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, με πόρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καλύπτονται παρεμβάσεις, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωση, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ, έξυπνα συστήματα διαχείρισης (smarthome).

Το ποσοστό επιχορήγησης για τις παρεμβάσεις αυτές ανέρχεται από 40% έως 75% ανάλογα με το εισόδημα των ωφελουμένων/ιδιοκτητών. Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα ανέρχονται έως 22.500 ευρώ.

, Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2023”,  “Εξοικονομώ-Επιχειρώ” και “Εξοικονομώ-Ανακαινίζω”:  Εμπόριο, υπηρεσίες και τουρισμός θα μοιραστούν 200 εκατομ. ευρώ, Κτίσμα & Αλουμίνιο

Επιπρόσθετα επιχορηγούνται κατά 100% λοιπές δαπάνες όπως, κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου, κλπ, έως 2.500 ανά αίτηση και υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου.

Από τον προϋπολογισμό των 300 εκατ. ευρώ, τα 60 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Εξάλλου την ίδια ημερομηνία κλείνει και η πλατφόρμα για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για νέους στο οποίο οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 6.000. Αφορά νέους από 18 έως 39 ετών, να αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο υποενότητες:

Το «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, με επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά αίτηση τα 22.500 ευρώ και το «Ανακαινίζω», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά αίτηση τα 10.000 ευρώ. Στο «Εξοικονομώ» τα 40 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome. Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στο «Εξοικονομώ». Το Πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας.

Το «Ανακαινίζω» περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης (δηλαδή έως 3.000 ευρώ) ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.