Η ενέργεια είναι η ουσία της ζωής και το πιο σηµαντικό αγαθό που καθορίζει τον σύγχρονο κόσµο. Το να µην έχει κανείς πρόσβαση σε οικονοµικά προσιτή ενέργεια, η οικονοµική υγεία του πλανήτη και η ίδια η επιβίωση του πολιτισµού µας βρίσκονται σε κίνδυνο. ∆εδοµένου ότι ο κάτοικος των αστικών κυρίως κέντρων βιώνει το 80% της ζωής του στο εσωτερικό των κτιρίων, είναι προφανής η επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού κλίµατος τόσο στην υγεία και την άνεση όσο και την παραγωγικότητά του.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΕ
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τοµέας των κτιρίων απορροφά, κατά µέση τιµή, το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ανά χώρα κύµανση ποικίλει από 20% για την Πορτογαλία, έως και 45% για την Ιρλανδία, ενώ στην Ελλάδα κυµαίνεται περίπου στο 30%.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων όµως δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται και από τα προβλήµατα περιβάλ- λοντος και θα πρέπει να µελετάται σαν µια ενότητα µαζί µε το συγκεκριµένο εξωτερικό µικροκλίµα στον χώρο του κτιρίου, καθώς και το διαµορφούµενο εσωτερικό περιβάλλον.
Η σηµαντική έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί κατά τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει την ανάπτυξη επιστηµονικών µεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών που αφενός εξασφαλίζουν βέλτιστο εσωτερικό περιβάλλον καθώς και την µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας.

ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ευτυχώς, η ενέργεια δεν είναι µια στατική επιχείρηση και βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο αλλά αυτή η µετάβαση θα είναι µακρύς δρόµος και θα είναι τόσο επώδυνη και άσκοπα δαπανηρή αν σήµερα κάνουµε τις λανθασµένες αποφάσεις.
Για την λήξη σωστών αποφάσεων προϋπόθεση είναι η ενεργή συµµετοχή όλων και η συνεννόηση για τον καθορισµό µιας όσο το δυνατόν µαζικότερης δράσης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ
Ο τοµέας των κατασκευών ανέκαθεν αποτελούσε έναν από τους κινητήριους µοχλούς της οικονοµίας µας. Την περίοδο 1990-2007 αύξησε εντυπωσιακά την σηµαντικότητα του. Όµως οι µακροοικονοµικές συνθήκες και προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής των τελευταίων ετών είχαν καταλυτική επίδραση στην πορεία του κλάδου.
Ο όγκος των αδειών για νέες οικοδοµές την πενταετία 2009-2017 ήταν σηµαντικά µικρότερος από αυτόν του 2007 και 2008, και σήµερα να θεωρείτε σπάνιο είδος.
Ο αριθµός των συναλλαγών ακινήτων µειώθηκε από 148 χιλιάδες το 2007 σε περίπου 24 χιλιάδες το 2017 και συνεχίζει την πτώση του, ενώ τα κτιριακά αποθέµατα εξακολουθούν να παραµένουν στις 200 χιλιάδες περίπου.
Η κατανάλωση του αλουµινίου µειώθηκε από τους 60 χιλιάδες περίπου τόνους το 2008 στους 25000 το 2017.
Θα µπορούσαµε να αναφερθούµε σε περισσότερα στοιχεία αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος θεωρώντας αυτά αρκετά για να δώσουν µια σαφή εικόνα.

ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Συµπερασµατικά ο κατασκευαστής οδηγείται σε αυστηρά πελατοκεντρικό σύστηµα που η διαχείριση του απαιτεί ιδιαίτερη γνώση, επιµονή στην ποιότητα, προσαρµογή σε ενεργειακά χαρακτηριστικά διεθνών προτύπων, εκσυγχρονισµό των µεθόδων πώλησης και αναβάθµιση των υπηρεσιών του.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο περιορισµός της οικοδοµικής δραστηριότητας έχει επιφέρει σηµαντική µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων κατασκευών αλουµινίου που ασφυκτιούν και δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στα οικονοµικά µεγέθη που απαιτεί η επιβίωση τους, περικόπτοντας σηµαντικά τις θέσεις εργασίας.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν διαµορφώσει µια νέα τάξη πραγµάτων και οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν γίνει µικρές και οι µικρές ακόµη µικρότερες.
Έτσι κι αλλιώς όµως οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν σήµερα και µε πολύ κόπο αναζητούν τρόπους επιβίωσης δικαιούνται τον σεβασµό όλων , και ειδικότερα της πολιτείας γιατί δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως για κάθε θέση απασχόλησης που δηµιουργείται στον κλάδο των κατασκευών, δηµιουργούνται / στηρίζονται συνολικά 3 θέσεις εργασίας σε όλη την οικονοµία.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Επιπλέον σήµερα ο κατασκευαστής έχει να αντιµετωπίσει πολλών ειδών προκλήσεις.
Καλείται να απογειώσει την µέχρι σήµερα προοδευτική ανάπτυξη των κατασκευών αλουµινίου µε απαίτηση των διεθνών οδηγιών για την εξοικονόµηση της ενέργειας που άµεσα γίνονται νόµοι του κράτους.
Για την προσαρµογή του αυτή χρειάζεται να επενδύσει στην εξέλιξη των διαδικασιών της επιχείρησης αλλά και του ίδιου.
Καλείται να αντιµετωπίσει πλέον µια µικρή αγορά καταναλωτών, οι οποίοι µέσα από την γνώση που τους παρέχεται από τις σύγχρονες µορφές ηλεκτρονικής πληροφόρησης γνωρίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατασκευών τα οποία απαιτούν και συγκρίνουν.
Η ανανέωση της αγοράς µε την πάροδο του χρόνου σε συνδυασµό µε τον περιορισµό της κατά το ¼ περίπου αλλά και τις οικονοµικές εξελίξεις έχουν εξασθενήσει παλαιότερους τρόπους πωλήσεις µέσω συστάσεων και φιλικών συµµαχιών, καλώντας τον κατασκευαστή να αντιµετωπίσει την καταναλωτική υπερδύναµη του καταναλωτή.
Σήµερα ο καταναλωτής είναι αυτός που έχει πραγµατική οικονοµική άνεση.
Επιπλέον γνωρίζοντας τον περιορισµό των εργασιών αισθάνεται δυνατότερος, πράγµα που τον οδηγεί σε λεπτοµερέστερη έρευνα αγοράς και σκληρές διαπραγµατεύσεις, κυρίως στα οικονοµικά επιδιώκοντας την χαµηλότερη τιµή.

Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ
Σ΄ αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο ο τοµέας των κατασκευών αναζητά κατεύθυνση και προοπτική για το µέλλον. Ένα βασικό ζήτηµα αφορά την κατανόηση του ρόλου σε µια αναπτυξιακή πορεία από την πολιτεία αλλά κυρίως από τον κατασκευαστή.
Η προσαρµογή σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο θα αναδείξει την καθοριστική συµµετοχή των κατασκευών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Η αγορά την οποία όλοι προσπαθούµε να αναλύσουµε δεν είναι τίποτα άλλο από την κοινωνία στην όποια ζούµε. Είναι ένας ζωντανός οργανισµός που προσπαθεί να επιζήσει. Στην προσπάθεια της επιβίωσης του ανακαλύπτει νέες πρακτικές αντίδρασης αξιολογώντας την κάθε στιγµή.

ΔΡΑΣΗ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Για την δύναµη του παραδείγµατος θα αναφέρουµε πως σηµαντικό µέρος της αγοράς αντέδρασε τελευταία εν µέσω πρωτόγνωρων γεγονότων που συνέβησαν στην οικονοµία της χώρας προκειµένου να διασφαλίσει τις οικονοµίες του προς όφελος των περιουσιακών του στοιχείων και εν προκειµένω της κατοικίας του. Μια από τις κινήσεις ήταν και η αντικατάσταση των κουφωµάτων ή η ολοκλήρωση παγωµένων εργασιών. Αυτό απο- δεικνύουν και στοιχεία που αναφέρουν πως οι ποσότητες αλουµινίου που διακινήθηκαν στην ελληνική αγορά κατά το α΄ εξάµηνο του έτους 2014 ήταν 14000 τόνοι περίπου. Σε µια χρονιά που θεωρείτε από πολλούς χαµηλή αλλά όχι τραγική. Αντίστοιχα στο ίδιο εξάµηνο του τρέχοντος έτους, 2015, µε πολύ ποιο έντονες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις, οι ποσότητες που διακινήθηκαν ήταν 13800 τόνοι αλουµινίου. Με απώλειες δηλαδή της τάξης του 1% που θεωρείται ελάχιστο συγκρινόµενο µε την γενικότερη αίσθηση περί πτώσης της αγοράς.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ
Η αγορά θα συνεχίσει να ανακαλύπτει τρόπους διαφορετικής αντίδρασης για την επιβίωση της, ανάλογα την στιγµή, και ο κόσµος των κατασκευών πρέπει να δηλώνει παρών και να “αλλάζουµε σε ένα κόσµο που αλλάζει”.
Η φιλοδοξία της οµάδος είναι να διαγνώσει τους τρόπους ασφαλούς αξιοποίησης των πληροφοριών, καταγράφοντας ανάγκες, ανακαλύπτοντας οφέλη, υποδεικνύοντας διαδικασίες, παραπέµποντας στην διέξοδο, ανακαλύπτοντας νέα αγοραστικά δεδοµένα ικανά να διορθώσουν καθοριστικά την πτωτική τά- ση της αγοράς στις κατασκευές.
Αρκεί µόνον να αναπτυχθούν δράσεις συλλογικές µε οργάνωση και κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Ενεργώντας Εξοικονοµούµε.

ΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις λύσεις που συνεχίζει και θα συνεχίζει για χρόνια να προσφέρει η αγορά που µε την σωστή προσέγγιση µπορούν να συµβάλλουν σε µια πολύ δυναµική επανεκκίνηση της δουλειάς και να δηµιουργήσουν ένα κλίµα συνεχούς ανάπτυξης για χρονικό διάστηµα απρόβλεπτα µεγάλο.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους παγκόσµιους τουριστικούς προορισµούς. ∆ιαθέτουµε την α΄ ύλη που είναι ο ήλιος, η θάλασσα, ο πολιτισµός µας. Ο τουρισµός αποτελεί την µεγάλη εγχώρια βιοµηχανία της οικονοµικής µας ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Συµβάλλει περίπου 20% στο ΑΕΠ της χώρας µας και δηµιουργεί 1.000.000 άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας.
Πόσο όµως αγγίζουν αυτές οι επιδόσεις του τουρισµού τον κλάδο των κατασκευών; Ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει ο κατασκευαστής και πόσο κατανοητός έχει γίνει ; Πώς αυτή η Εθνική επιδίωξη αποτελεί µια ευκαιρία αλλά και διέξοδο τις κατασκευές;

ΕΡΕΥΝΑ ΙΤΕΠ
Πρίν δώσουµε την απάντηση καλό είναι να ανατρέξουµε στα ευρήµατα της έρευνας που έγινε για λογαριασµό του Τουριστικού Επιµελητηρίου Ελλάδος από το το ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων) ως προϋπόθεση, για την ανάπτυξη του Τουρισµού , αλλά και απαίτηση των διεθνών Τουριστικών πρακτόρων για την προσέλκυση τουριστών µε µεγαλύτερη οικονοµική δυνατότητα.
Μεταξύ άλλων η έρευνα αναφέρει ως απαραίτητες παρεµβάσεις:
• Εκσυγχρονισµό όλων των κατηγοριών των καταλυµάτων.
• Αναβάθµιση των καταλυµάτων των κατώτερων κατηγοριών σε ανώτερες βαθµίδες.
• Αναβάθµιση των ξενοδοχειακών µονάδων και camping σε υψηλότερη κατηγορία από αυτή που είναι.
• Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτισµάτων σε ξενοδοχεία.
  Ίδρυση, επέκταση κι εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής (συνεδριακά κέντρα, µαρίνες, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια, κέντρα θαλασσοθεραπείας κ.α.)
• Ίδρυση νέων ξενοδοχείων 4* και 5* σε περιοχές που κρίνεται αναγκαίο για την αναβάθµιση της περιοχής και το επιτρέπει η ζήτηση (π.χ. Χαλκιδική, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Σάµος, Μυτιλήνη, κ.α.).
• Αναβάθµιση ξενοδοχείων από 2* και άνω.
• ∆υνατότητα επανένταξης στον Αναπτυξιακό Νόµο για εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων µετά από 6 έτη και όχι 8.
• Αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης, όταν πρόκειται για αναβάθµιση κατηγορίας κατά 5 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εύκολα αντιλαµβανόµαστε πως όλα αυτά που µεταξύ άλλων θεωρούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης του τουρισµού συνδέονται άµεσα µε την δική µας ανάπτυξη. Χρειάζεται η δική µας παρέµβαση, η τεχνογνωσία, η προϊοντική µας πρόταση. Είναι και αυτό το τελευταίο, µια προϋπόθεση για την αποτελεσµατική και κερδοφόρα ενασχόληση µας, και όχι απλά να ακολουθούµε σχεδιασµούς από µη ειδικούς γιατί αυτό πιστεύουν ότι είναι το κέρδος τους. Εµείς το υποδεικνύουµε και το τεκµηριώνουµε.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πρόταση µας είναι αυτή που αναλογικά, θα οδηγήσει,
• στην κερδοφορία τις επιχειρήσεις του Τουρισµού εξοικονοµώντας τεράστια ποσά από την υπερκατανάλωση της ενέργειας.
• Θα βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες από τον Τουρισµό, που όσο και αν προσπαθήσει δεν έχει την δυνατότητα να ξεπεράσει προβλήµατα όπως της λειτουργικότητας, φωτισµού, αερισµού και άλλα που δηµιουργεί ένα παλιό κούφωµα στο δωµάτιο.
• Θα βελτιώσει την αισθητική των καταλυµάτων και θα τονίσει τους χρωματισµούς προάγοντας τα χρώµατα της πατρίδας µας που κατά κύριο λόγο προσελκύουν τον τουρισµό.
Είναι µια πρόταση κερδοφορίας που δεν αφήνει αδιάφορο κανένα επαγγελµατία. Είναι µια πρόταση αναβάθµισης του επιπέδου διαβίωσης των επισκεπτών που αναλογικά συµβάλλει στην παραπέρα ανάπτυξη των τουριστικών αφίξεων και την κοινή ανάπτυξη του Τουρισµού αλλά και των κατασκευών µέσα από αυτή.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Αυτά και άλλα πολλά συνθέτουν µια πρόταση αξίας για τον Τουρισµό και είµαστε εµείς οι µοναδικοί κατάλληλοι να τα υποδείξουµε, γιατί είµαστε οι καθ΄ ύλη αρµόδιοι για το αντικείµενο µας.
Στο πλαίσιο όµως των συνεργιών είναι χρήσιµο να εξετάσουµε και την δική µας συµµετοχή στα ανταποδοτικά οφέλη της συνεργασίας των δυο κλάδων. Του τουρισµού και των κατασκευών. Η συµµετοχή µας στην ανάπτυξη των εργασιών του τουρισµού δεν είναι απαραίτητη µόνον γιατί θα φέρει περισσότερους τουρίστες άρα και µεγαλύτερη κερδοφορία άρα και µεγαλύτερες επενδύσεις από τους ξενοδόχους. Είναι και υποχρέωση υποστήριξης των συνεργατών µας. Αυτών που µας ανέθεσαν το έργο µε τα όποια οφέλη.

ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ VISIT GREECE
Πρέπει λοιπόν κάτι κι εµείς να ανταποδώσουµε , έτσι ώστε να εξωθήσουµε την συνεργασία στο κοινό όφελος. ∆ηλαδή µια Win Win συνεργασία µε διαχρονικότητα. Και είναι τόσο εύκολο και ανέξοδο να γίνει από όλους µας αυτό , και µόνο αν συµπεριλάβουµε στην επικοινωνία µας, προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, µηνύµατα προβολής προσέλκυσης τουρισµού. Όσο όµως εύκολο κι αν είναι, είναι άλλο τόσο σηµαντικό θα είναι για την γενικότερη υποστήριξη του θέµατος , αλλά και για τους συνεργάτες µας και κυρίως για τους υποψήφιους συνεργάτες µας. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναγνωρίσουµε την οργανωµένη προσπάθεια για καµπάνια, που έχει πολύ καιρό τώρα ξεκινήσει και αναπτύσσεται από βιοµηχανία του κλάδου.
Έτσι διασφαλίζονται τα έργα για τον κλάδο χωρίς να κινδυνεύει από ανταγωνιστικά υλικά και άλλους λόγους. Είναι λοιπόν ο τουριστικός τοµέας µια ευκαιρία και µια ασφαλής διέξοδος εργασιών των κατασκευών και μάλιστα στην χειρότερη περίοδο των κατασκευών την χειµερινή αφού την καλοκαιρινή πρέπει να λειτουργήσουν.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Ο κτιριακός τοµέας ευθύνεται για πάνω από το 30% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα λόγω κυρίως των ορυκτών καυσίµων για τη θέρµανση ειδικά στις µεγάλες αστικές περιοχές.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το άρθρο 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση απαιτεί από τα κράτη µέλη την ανακαίνιση του 3% της συνολικής επιφάνειας των κτιρίων που ανήκουν και χρησιµοποιούνται από το ∆ηµόσιο Τοµέα, µε εµβαδόν άνω των 500 τ.µ (250 τ.µ. από τις 9 Ιουλίου του 2015). Τα κράτη µέλη που επέλεξαν να µην υιοθετήσουν τη συγκεκριµένη προσέγγιση καλούνται να εφαρµόσουν µέτρα αντίστοιχης εξοικονόµησης ενέργειας.
Από τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ, τα 11 επέλεξαν να εφαρµόσουν το Άρθρο 5 υιοθετώντας την προκαθορισµένη προσέγγιση ανακαίνισης του 3% της συνολικής επιφάνειας των κτιρίων που ανα- φέρονται στο δηµοσιευµένο κατάλογο τους, ενώ 17 υιοθέτησαν την εναλλακτική προσέγγιση.
Η χώρα µας έχει υπογράψει για να εφαρµόσει το άρθρο 5, έχει δεσµευτεί την επιτυχία του στόχου 30% εξοικονόµηση έως το 2030 και µέχρι τότε ισχύει η δέσµευση για 20% εξοικονόµηση µέχρι το 2020 σύµφωνα µε τις οδηγίες 2010/31/ ΕΕ και 244/2012/ΕΕ, που αναφέρονται σε κτίρια µηδενικής σχεδόν κατανάλωσης.
Είναι σηµαντικό όµως να κατανοήσουµε αυτή την ισχύουσα νοµοθεσία, τι σηµαίνει και πως αυτή θα µας επηρεάσει τα επόµενα χρόνια.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ
Οι βασικές λοιπόν αρχές της νοµοθεσίας για τα Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης ή αλλιώς Near Zero Energy Buildings είναι η ακόλουθες.
• Ενέργεια που απαιτείται σε ετήσια βάση σε ένα κτήριο, ή σύµπλεγµα κτηρών, ανάλογα µε την χρήση του, υπολογίζοντας ψύξη – θέρµανση – ζεστό νερό – αερισµός (και φωτισµός). – ΣΧΕ∆ΟΝ ΜΗ∆ΕΝ.
• Για ένα κτήριο µε υψηλή ενεργειακή απόδοση η ενέργεια που χρειάζεται θα πρέπει σε µεγάλο ποσοστό να προέρχεται από ΑΠΕ πλησίον του κτηρίου.
• Η κατανάλωση ενέργειας µετριέται σε Kwh/m2 στο σύνολο του έτους.
• Ισχύει µετά τις 31/12/2018 για όλα τα νέα κτήρια δηµόσιας χρήσης. o 31/12/2020 για όλα τα νέα ιδιωτικά κτήρια.
• Η κάθε χώρα θα πρέπει να εκπονήσει ένα σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθµιση του υπάρχοντος κτηριακού συγκροτήµατος
• Μέσα στο 2015, όλες οι χώρες έπρεπε να έχουν καταθέσει τη µεθοδολογία υλοποίησης της νοµοθεσίας.
• Τροποποιήσεις ενδεχοµένως να µπορούν να γίνουν µε βάση τις «κατασκευαστικές» ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
Από τις βασικές αρχές της νοµοθεσίας, θα δούµε ότι οι τελευταίες που αφορούν την µεθοδολογία υλοποίησης του νόµου καθώς και τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής είναι και οι πιο καθοριστικές καθότι προσαρµόζουν την νοµοθεσία στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε χώρας. Ο κλάδος µας πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση της µεθοδολογίας και των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν τον Ελληνικό οικοδοµικό ιστό.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Για να υπάρχουν λοιπόν κοινα σηµεία αναφοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργεί πρότυπα κτήρια µε βάση τα οποία θα µπορεί το κάθε κράτος µέλος να καταθέσει τη δική της µεθοδολογία και όρια για την υλοποίηση της νοµοθεσίας.
∆ηµιουργούνται 2 κτήρια πρότυπα οδηγοί για υπολογισµούς.
α. Μονοκατοικία 129 m2. β. Τετραώροφο επαγγελµατικό κτήριο 1.600m2. Προσαρµόζονται σε Τρείς (3) κλιµατολογικές Ζώνες – Κοπεγχάγη, Στουτγάρδη και Μαδρίτη. Η Ελλάδα είναι στην ίδια κλιµατική ζώνη µε την Μαδρίτη.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ας δούµε επιγραµµατικά την µονοκατοικία.
• Μονοκατοικία 129 m2
– Βασικά χαρακτηριστικά
– µετρήσεις κτηρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης.
• Επιφάνεια: 129 m2
• Αριθµός Πορτών και παραθύρων: 10
• Συνολική επιφάνεια πορτών και παραθύρων: 20.8 m2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για την συγκεκριµένη µονοκατοικία, το πρότυπο κτήριο απαιτεί
• Συνολική απαιτούµενη ενέργεια για θέρµανση: 6 Kwh/m2
• Συνολική απαιτούµενη ενέργεια για ψύξη: 9.2 Kwh/m2
• Συνολική ετήσια απαιτούµεη ενέργεια ((+) ψύξη, θέρµανση, ζεστό νερό, µηχανικός αερισµός, (-) ζεστό νερό από ηλιακούς θερµοσίφωνες): 38 Kwh/m2
Η παραπάνω τιµή των 38 Kwh/m2 επιτυγχάνεται µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Η ενεργειακή µελέτη ενός κτηρίου απαιτεί ολιστική προσέγγιση. ∆εν µπορούµε να πάρουµε κάποιες τιµές µεµονωµένα.
• Στο κτήριο πρότυπο, η ενέργεια που απαιτείται για την ψύξη είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια που απαιτείται για θέρµανση.
• Η σκίαση είναι καθοριστική στην εξοικονοµήσουµε ενέργεια για ψύξη του κτηρίου.
• Εµφανίζεται ο Συντελεστής ηλιακών θερµικών κερδών από τους υαλοπίνακες (window solar heat gain coefficient, SHGC). Συντελεστής G
• Μετράµε τις απώλειες από χαραµάδες. Το κτήριο µας πρέπει να είναι στεγανό. Το κούφωµα δεν περιγράφεται από µία παράµετρο, Uw.
Ορίζουν δηλαδή πως για νεόδµητα δηµόσια κτίρια η ενεργειακή απόδοση των κουφωµάτων για τα δηµόσια κτίρια από 31/12/2018 πρέπει να είναι 0,80 w/m2K , ενώ το ίδιο θα ισχύει και για τα ιδιωτικά κτίρια από 31/12/2020 αντι του 2,80 w/m2K που ορίζεται σήµερα από τον ΚΕΝΑΚ.
Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση απαιτεί επίσης από τα Κράτη Μέλη, µε βάση το Άρθρο 4, να υποβάλουν Εθνικά Σχέδια Στρατηγικών Ανακαίνισης κάθε 3 χρόνια.
“Ο κύριος στόχος του Άρθρου 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση είναι να γίνει ο δηµόσιος τοµέας, ο οποίος έχει τον πλήρη έλεγχο των κτιρίων του, παράδειγµα προς µίµηση που να προκαλέσει την κινητοποίηση µιας µεταστροφής στην αγορά”
Η τελευταία απογραφή έδειξε πως στην ιδιοκτησία του δηµοσίου βρίσκονται 70000 κτίρια. Ως δηµόσια κτίρια να διευκρινίσουµε πως θεωρούνται τα νοσοκοµεία, σχολεία, νηπιαγωγεία, δικαστικά και στρατιωτικά κτίρια, οικονοµικών υπηρεσιών και πολλά άλλα.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
Εντοπίζεται εποµένως µια άλλη διέξοδος που µε ανάγκη την Ενεργειακή εξοικονόµηση απαιτεί την συµµετοχή του κλάδου των κατασκευών.
Μια αγορά που δηµιουργείται µε πιεστικά χρονοδιαγράµµατα που περιγράφουν ανειληµµένες ευθύνες και υπογεγραµµένες από την πολιτεία περιλαµβάνουν ως βασικό αντικείµενο ενεργειακής αναβάθµισης την αντικατάσταση κουφωµάτων. Μια αγορά µε συγκεκριµένα νούµερα και υποχρεώσεις. Τα κτίρια είναι όπως αναφέραµε 70000 και το ετήσιο 3% της αναβάθµισης είναι 2100 κτίρια κάθε χρόνο.
Με µια απλουστευµένη ποσοτική προσέγγιση διαπιστώνουµε πως µια στις τρεις κατασκευαστικές εταιρείες µπορεί να ασχοληθεί µε ένα τέτοιο κτίριο κάθε χρόνο για τα επόµενα 30 χρόνια τουλάχιστον.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η µεγάλη ευκαιρία µιας ατέρµονης διαδικασίας ανάπτυξης. Η Αντικατάσταση. Έχουµε ήδη περιγράψει δυο ευκαιρίες που µε βάση την ανάγκη για ενεργειακή εξοικονόµηση ανοίγουν νέους ορίζοντες στον κλάδο των κατασκευών και όχι µόνον σ΄ αυτόν.
Αφήσαµε όµως τελευταίο την µεγαλύτερη ευκαιρία.
Ο κτιριακός τοµέας στη Ελλάδα είναι, λόγω του τεράστιου ακόµα ανεκµετάλλευτου δυναµικού οικονοµικής εξοικονόµησης ενέργειας, ο κοιµισµένος γίγαντας της κλιµατικής προστασίας αλλά και της ανάδειξης µιας νέας αγοράς που µε ατέρµονη ανάπτυξη , δεν θα διορθώσει αλλά θα εξαλείψει τα περισσότερα, αν όχι όλα από τα προβλήµατα της σηµερινής αγοράς.

ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ
Σε αυτό ακριβώς κρύβεται η µεγάλη πρόκληση του κλάδου. Να ξυπνήσει τον κοιµισµένο γίγαντα της αντικατάστασης. Είναι αυτή η ώρα , η ώρα των σωστών αποφάσεων.
Είναι περισσότερο από επιβεβληµένο η συµµετοχή όλων για την εκκίνηση µιας αγοράς που δεν έχει τέλος.
Ο κόσµος των κατασκευών είναι αυτός που θα διεγείρει και θα ενεργοποιήσει αυτήν την αγορά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν πως η ανάθεση της επίλυσης προβληµάτων από άλλους στην καλύτερη περίπτωση αποδίδει µετά κόπων και βασάνων προσωρινές λύσεις. Αναφέροµαι σε επιδοτούµενα προγράµµατα , όπως το “εξοικονοµώ” και άλλα. Τα χρειαζόµαστε όλα και όλους, αλλά πάνω από όλα ο κόσµος των κατασκευών πρώτος από όλους πρέπει να αντιληφθεί την αντικατάσταση των κουφωµάτων “ως µια διαχρονική και άµεσα ανταποδοτική επένδυση και µάλιστα υψηλής έντασης”.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στην προσπάθεια αυτή οι σύµµαχοι είναι συντριπτικά περισσότεροι από τους εχθρούς. Παγκοσµίως, κυβερνήσεις και οργανισµοί, µιλούν και εφαρµόζουν προγράµµατα για την εξοικονόµηση της ενέργειας. Ενός αγαθού όπως αναδεικνύεται που όλοι γνωρίζουν πως η επάρκεια του διαρκώς λιγοστεύει και η αντικατάσταση του µε άλλα µέσα είναι ανέτοιµη. Πρώτος στόχος όλων η εξοικονόµηση και στην συνέχεια η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την προστασία της κλιµατικής αλλαγής.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Στο σηµείο αυτό της “κλιµατικής αλλαγής” είναι χρήσιµο να σταθούµε λίγο, γιατί είναι άλλη µια τεκµηρίωση της ανάγκης εξοικονόµησης που την αναδεικνύει σε κοινωνική ευθύνη όλων µας.
Όλο αυτό το διεθνές ενδιαφέρον, αυτονόητο είναι ότι δεν έχει εµπορικά κίνητρα. ∆εν γίνεται δηλαδή για τονωθεί η αγορά κατασκευάζοντας κουφώµατα, πολύ περισσότερο για να αλλάξουν κουφώµατα κάποιοι ιδιώτες.
Με τον όρο κλιµατική αλλαγή αναφερόµαστε στη µμεταβολή του παγκόσµιου κλίµατος και ειδικότερα σε µμεταβολές των µμετεωρολογικών συνθηκών. Τέτοιου τύπου µμεταβολές περιλαµβάνουν στατιστικά σηµαντικές διακυµάνσεις στην µμεταβλητότητα του, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόµα ετών. Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες μεν, αλλά και σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως μεταβολή στο κλίμα που οφείλετε άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διαχωρίζοντας την, από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.
Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τοµέα, της αλόγιστης υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσµού της γης υποβαθµίστηκε το φυσικό περιβάλλον. Παγκόσµιος σκοπός των κρατών, φορέων και συλλόγων είναι η συνεργασία µεταξύ τους για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα και την καταπολέµηση της ανισότητας σε διεθνές επίπεδο.
Αυτό λοιπόν που αποτελεί παγκόσµιο θέµα και ατέρµονα διαδικασία ανάπτυξης των κατασκευών είναι απαραίτητο να γίνει απολύτως σαφές και κατανοητό από όλους µας, εµάς τους ίδιους και την χώρα ολόκληρη, ως πολιτεία, ως κοινωνία.

ΕΛΛΑΔΑ: Η ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΣ
Ως χώρα συµµετέχουµε και επηρεάζουµε τις εξελίξεις µε την εγχώρια κατανάλωση αν αναλογισθεί κανείς πως στην Ελλάδα έχουµε κατανάλωση 156-375 Kwh/m2 ανάλογα µε τον τύπο του κτιρίου κάθε χρόνο, δηλαδή, τρεις φορές µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση κατοικιών από την Φινλανδία, ενώ ξοδεύονται 2 δις € τον χρόνο για εισαγωγή πετρελαίου θέρµανσης.

ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ
Το ότι αξίζει να γίνει µια σωστή ανακαίνιση κατοικίας για εξοικονόµηση ενέργειας, αντί κάθε χρόνο να υπάρχει η δα- πάνη του συνεχούς αυξανόµενου ενεργειακού κόστους, είναι πλέον φανερό στους περισσότερους ιδιοκτήτες.
Παρόλα αυτά, πολλοί είναι εκείνοι, που περιµένουν και αναβάλουν τις ενέργειες ανακαίνισης για το µέλλον, συνήθως επει- δή δεν γνωρίζουν ποιες ενέργειες είναι χρήσιµες και κερδοφόρες.
Χρειάζονται ένα κατανοητό, επαγγελµατικά κατευθυνόµενο πρόγραµµα, που να καταδεικνύει λύσεις για να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, είτε µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή µε µείωση της κατανάλωσης αερίου ή πετρελαίου.
Με µια ολοκληρωµένη ενεργειακή ανακαίνιση µπορεί να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας πολλών κτιρίων µέχρι και 80%. Οι απαιτούµενες, γι’ αυτό το σκοπό τεχνολογίες και τεχνικές, έχουν πλέον καταξιωθεί στην αγορά. Η αξία του κτιρίου µετά την αποκατάσταση αυξάνεται, η εµπορικότητά του καλυτερεύει και προπαντός αυξάνεται η άνετη διαβίωση των ενοίκων του. Οι κρύες γωνίες και τα ρεύ- µατα ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Ή ανάλυση των λόγων της αναγκαιότητας, γίνεται για να αναδείξει την ταύτιση του µονόδροµου της ενεργειακής αναβάθµισης µε την αειφόρο ανάπτυξη των προϊόντων και των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Είναι σχετικά εύκολο να προσδιορίσουµε το πραγµατικό µέγεθος και τις προϋποθέσεις, ως αποδεικτικό στοιχείο της αειφορίας του κλάδου πάντα µέσα στο πλαίσιο της ενεργειακής κουλτούρας και τον τρόπο που βλέπουµε την αντικατάσταση “ως µια διαχρονική και άµεσα ανταποδοτική επένδυση”.
Η επενδυτική άνθηση και η ανανεωτική επέκταση του οικοδοµικού ιστού της χώρας, τα τελευταία χρόνια είχε θέσει σε δεύτερη προτεραιότητα την αντικατάσταση των παλαιών κουφωµάτων.
Τον χάρτη των κτιρίων στην Ελλάδα, δηλαδή πόσα είναι, που βρίσκονται, τι ηλικία έχουν, από τι κατασκευάστηκαν κ.λπ. έχει δηµοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής των κτιρίων το 2011 τονίζεται ότι ο αριθµός των κτιρίων της Χώρας ανήλθε σε 4.105.637 κτίρια από τα οποία το µεγαλύτερο ποσοστό, 19,1% (783.752 κτίρια), βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και το µικρότερο, 3,4% (140.810 κτίρια), βρίσκεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Το 97% του συνόλου των κτιρίων της χώρας ανήκει σε ιδιώτες, το 2,9% στο δηµόσιο και το υπόλοιπο 0,1% και στους δύο φορείς. Από το σύνολο των κτιρίων που ανήκουν σε ιδιώτες το µεγαλύτερο ποσοστό 74,8% χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία. Από το σύνολο των κτιρίων που ανήκει στο δηµόσιο το µεγαλύτερο ποσοστό 37,2% είναι εκκλησίες και το 14,2% χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως σχολικό κτίριο.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το µεγαλύτερο όµως ενδιαφέρον είναι να δούµε την παλαιότητα αυτών των κτιρίων για να αναδειχθεί και το µέγεθος της ενεργειακής αναβάθµισης που θα χρειαστούν.
Τα ευρήµατα λοιπόν της έρευνας καταγράφουν ότι το 14% (573.250 κτίρια) κατασκευάστηκαν την περίοδο 1946-1960, 15,6% (639.475 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την χρονική περίοδο 1961-1970, 17,2% (704.340 κτίρια) κατασκευάστηκε την περίοδο 1971-1980.
∆ηλαδή το 50% των κτιρίων περίπου 2000000 κατασκευάστηκαν πρίν το 1980 ενώ συνεχίζονταν να κατασκευάζονται χωρίς ενεργειακές προδιαγραφές µέχρι την δηµιουργία του ΚΕΝΑΚ το 2008.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως 4.000.000 κτίρια σήµερα χαρακτηρίζονται θερµικά απροστάτευτα και χρίζουν ενεργειακής αναβάθµισης µέσα στην οποία βασικό ρόλο έχει η αντικατάσταση κουφωµάτων. Αυτός είναι ο όγκος της δικής µας δουλειάς.

Ο ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για να τον προσδιορίσουµε καλύτερα , να αναφέρουµε, ότι το πρόγραµµα εξοικονοµώ στα τρία περίπου χρόνια της πραγµατικής του λειτουργίας ικανοποίησε 46000 παρεµβάσεις αντικατάστασης κουφωµάτων. ∆ηλαδή 15000 τον χρόνο.
Αν κάνουµε µια ανάκληση της µνήµης µας, θα θυµηθούµε ότι τότε το επίπεδο δουλειάς ήταν ικανοποιητικό. Με 15000 δουλειές ετησίως. ∆ηλαδή αν ήταν υπερδιπλάσιες θα µιλούσαµε για στιγµές µεγάλης ευηµερίας.
Να η αγορά λοιπόν. Γιατί αν ξυπνήσουµε τον κοιµισµένο γίγαντα που αναφέραµε τότε θα διαπιστώσουµε µε µια απλή πράξη διαίρεσης πως θα χρειαστεί 92,5 χρόνια αν κάνουµε κάθε χρόνο 40.000 παρεµβάσεις αντικατάστασης κουφωµάτων για να ανανεωθεί αυτός ο γηρασµένος οικοδοµικός ιστός , όταν ο µέσος χρόνος φυσιολογικής φθοράς του προϊόντος είναι 20 – 25 χρόνια.
Αν αυτό δεν είναι αειφόρος ανάπτυξη τότε τι είναι; Είναι, γι΄ αυτό και από την έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήµιο Πειραιά το επάγγελµα “αλουµινάς” ανήκει στα επαγγέλµατα του µέλλοντος. Την ίδια ώρα δηλαδή που πολύ από τους ήδη αλουµινάδες ψάχνουν και ψάχνονται.
Το µέλλον ανήκει σε όσους το προετοιµάζουν. Και εµείς αυτή την κρίσιµη στιγµή οφείλουµε να πάρουµε τις σωστές αποφάσεις. Όχι µόνον δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά πεδίον µάχης λαµπρό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Μπροστά στις εξελίξεις που αναφέρθηκαν αυτό που πρώτα πρέπει να διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού είναι το προϊόν µας. Το αλουµίνιο. Όλα αυτά που ακούγονται για ενεργειακές αποδόσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προσθετικά στην τεχνογνωσία µας χωρίς να παραµελείται η ποιότητα στην κατασκευή.
Με νούµερα δεν φτιάχνονται κουφώµατα, για να δανειστώ µια φράση ενός εκ των παλαιοτέρων και ποιο πετυχηµένων αλουµινάδων του Γιάννη του ∆αµανάκη.
Η συµµετοχή µας είναι καθοριστική γιατί το προϊόν µας είναι οικοδοµικό υλικό, τοποθετείτε και επηρεάζει τον φέροντα οργανισµό του κτιρίου.
Γι αυτό και δεν κατασκευάζουµε απλά κουφώµατα αλλά δίνουµε λύσεις να κλείσουν µε προδιαγραφές τα ανοίγµατα που αφήνει αναγκαστικά ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός.
∆υστυχώς η χαλαρότητα µας δεν έχει επιβάλλει νοµοθετικά την υπογεγραµµένη παρέµβαση του αλουµινά στην οικοδοµή σε αντίθεση µε αυτή του ηλεκτρολόγου ή του υδραυλικού.
Είναι θέµα όλων αλλά και των φορέων να αποκατασταθεί η κρισιµότητα του θέµατος.
Σε µια αγορά στην οποία ο όρος “ελεύθερη” παρερµηνεύεται κατά περίπτωση οφείλουµε να προστατέψουµε εκτός από το προϊόν µας και τις επιχειρήσεις των κατασκευών.
Τις πραγµατικές επιχειρήσεις, που σαν στόχο έχουν την ποιοτική κατασκευή. Αλλά αν δεν έχει κάποιος ποιότητα δεν µπορεί και να δώσει ποιότητα. Και αυτό σήµερα πρέπει να αποδεικνύεται πριν την πώληση. Πρέπει να διασφαλίζεται µε την µεγαλύτερη δυνατόν αντικειµενικότητα , που µπορούν να δώσουν οι πιστοποιήσεις των προϊόντων αλλά του ίδιου του κατασκευαστή.
Έχουν ήδη περάσει αρκετά χρόνια από την αρχική χρήση του αλουµινίου και δικαίως οι έλληνες τεχνίτες θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσµο. Και τα ελληνικά συστήµατα αλουµινίου απολαµβάνουν την διεθνή εκτίµηση σε αντίθεση µε το παρελθόν.
Είναι χρέος κάθε κατασκευαστή να χρησιµοποιεί εξελιγµένα και καινοτόµα συστήµατα µε στόχο την ικανοποίηση των διεθνών προδιαγραφών και την απαίτηση της αγοράς που είναι µεγαλύτερη δυνατόν εξοικονόµηση ενέργειας , η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η αισθητική.
Είµαστε από τις λίγες χώρες που χρησιµοποιούµε ακόµα προφίλ χωρίς θερµο- διακοπή, αφήνοντας σε κάποιους το περιθώριο να αµφισβητούν την αναγκαιότητα του.
Έχουν κυρίαρχη σηµασία οι επιλογές µας για τις κατασκευές. Να είναι υψηλού επιπέδου και αισθητικής. Αυτές είναι που καθιστούν το προϊόν µας µη ανταγωνιστικό έναντι άλλων προϊόντων που διατείνονται ότι κατασκευάζονται κουφώµατα.
Γιατί τότε ποια θα είναι η απάντηση που µπορεί να δώσει το πλαστικό σε ένα κούφωµα αλουµινίου µε υψηλή ενεργειακή απόδοση, πιστοποιηµένη ασφάλεια, µε επιλογή χρωµατισµών από πλούσιες συλλογές; Ένα υλικό ακατάλληλο να κατασκευάσει κουφώµατα και που εµφανίζεται σε όλη την χώρα πλέον και όχι µόνον στην Β.Ελλαδα µε την δική µας συλλογική ανοχή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ
∆εν είναι σήµερα πλεονασµός η πιστοποίηση κατά ISO. ∆εν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η αυστηρή τήρηση των υψηλών προδιαγραφών χωρίς σύστηµα ελέγχου της παραγωγής. ∆εν είναι ένα σήµα στο χαρτί ή στο αυτοκόλλητο το ce.
Είναι το διαβατήριο των προϊόντων µας στην αγορά και πρέπει να πιστοποιείτε πραγµατικά από ανεξάρτητους φορείς.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Τι είναι όµως αυτό που πρέπει να κάνουµε σήµερα προκειµένου να πάρουµε αυτή την αγορά που θα εξασφαλίσει την βιωσιµότητα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων σε πολύ µεγάλο βάθος χρόνου.
Πάνω απ΄ όλα απαιτείτε η ενεργή συµµετοχή όλων µας. Ο χρόνος που κάποιος ανέθετε σε άλλους οτιδήποτε έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Σήµερα ο κλάδος στο σύνολο του πρέπει να είναι αυτός που θα ενεργοποιήσει όλους προκειµένου να διασφαλισθεί η βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
Ο κοιµόµενος γίγαντας που είναι η αντικατάσταση δεν ενοχλείται από κάποιες φωνές και αποσπασµατικές προσπάθειες λίγων.
Χρειάζεται να συντονιστούν οι φωνές όλων των συµµετεχόντων, σε µια κοινή συχνότητα µε µια κοινή χροιά, µε ένα ενορχηστρωµένο ήχο, µια κοινή γλώσσα, που δεν έχει να καταδείξει τίποτα άλλο από το κέρδος από µια αντικατάσταση κουφωµάτων.
Κέρδος για τον ιδιώτη που θα πληρώνει τουλάχιστον 800 µε 1200 ευρώ τον χρόνο για την ενέργεια που σήµερα δαπανά.
Σε µια τέτοια κινητοποίηση µπορούν να βοηθήσουν πολλοί, και θα αναφέρουµε παρακάτω ποιους, αλλά το σηµαντικό είναι πως ο κλάδος των κατασκευών είναι η ατµοµηχανή και όσοι βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναζητήσουν θέση στο βαγόνι που σέρνει η ατµοµηχανή των κατασκευών.
Η προσπάθεια στον δρόµο για την επιτυχία πρέπει να είναι οργανωµένη για να είναι αποτελεσµατική. Απαιτείται να οµο- νοήσουµε την µέθοδο µε την οποία θα επικοινωνήσουµε τα σπουδαία οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.
Χρειάζεται κάτι που επι σειρά ετών σηµαντικοί άνθρωποι προσπαθούν να εφαρµόσουν στον χώρο , µεταξύ των οποίων µε µεγάλη επιµονή και συνολική γνώση ο Γιώργος ο Μυλωνάκης.
Εκπαίδευση. Εκπαίδευση για την συµµόρφωση µας στις διεθνείς προδιαγραφές , εκπαίδευση όµως και για τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων προώθησης πλέον των κατασκευών. Γιατί τα προηγούµενα χρόνια µε την επενδυτική άνθηση στην πραγµατικότητα δεν κάναµε πώληση , οι άλλοι αγόραζαν.
Αντιθέτως σήµερα επιδιώκουµε την προώθηση του κέρδους µέσα από την δουλειά µας. Και µάλιστα σε µια µικρότερη κατά τα ¾ αγορά. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και πρέπει να βρούµε το πεδίο και τον χρόνο να εκπαιδευτούµε πολύ στοχευµένα και ουσιαστικά αυτή την φορά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: Η ΑΤΟΜΙΚΗ- ΕΤΑΙΡΙΚΗ- ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
• Κέρδος για τις πολυπόθητες εισπράξεις από µια χώρα που έχει πτωχεύσει.
• Κέρδος από τις επιχειρήσεις των κατασκευών που θα αυξήσουν τον όγκο των εργα