Στο ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Δ22/4193/2019 «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.
Oι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013/ΦΕΚ 2542/Β’/10.10.2013, ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7.10.2014/ΦΕΚ 2828/Β’/21.10.2014, ΔΙΠΑΔ/ οικ.667/30.10.2014/ΦΕΚ 3068/Β’/14.11.2014 και ΔΚΠ/οικ. 1211/01.08.2016/ΦΕΚ 2524/Β’/16.08.2016) υπουργικές αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης / επικαιροποίησής τους. Οι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.
ΟΙ ΕΤΕΠ στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής των Δημοσίων Έργων και επικαιροποιήθηκαν / μορφοποιήθηκαν από τον ΕΛΟΤ, κοινοποιήθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την EE.
Είναι εναρμονισμένες με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ.
Βασικό χαρακτηριστικό των ΕΤΕΠ είναι ότι παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά στις εκτελούμενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήμανσης CE που προβλέπονται από τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 305/2011.
Ανάμεσα στις ΕΤΕΠ είναι και αυτή για τις πόρτες και τα παράθυρα αλουμινίου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00, η οποία θα είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για όλα τα δημόσια έργα και τις σχετικές μελέτες από τις 13 Μαρτίου 2020.
Η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 περιγράφει συνολικά την ποιότητα των διατομών (α΄ύλη) της επιφανειακή τους προστασίας ( ανοδίωση / βαφή), των εξαρτημάτων, της κατασκευής κουφωμάτων και της τοποθέτησή τους στο κτίριο, παραπέμπει σε ευρωπαϊκά πρότυπα και περιλαμβάνει τα παρακάτω εδάφια:
1. Αντικείμενο
2. Τυποποιητικές Παραπομπές Όροι και ορισμοί
3. Ενσωματούμενα υλικά -Κριτήρια αποδοχής
4. Μέθοδος κατασκευής- απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
5. Τρόπος επιμέτρησης
6.  Όροι Υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Η συμβολή της ΕΕΑ (Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου) στη διαμόρφωση της προδιαγραφής με τη συνεργασία στελεχών των μελών της, και στην ολοκλήρωση της μακροχρόνιας διαδικασίας, υπήρξε σημαντική.

ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
1. Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των όρων προμήθειας και τοποθέτησης των παραθύρων και θυρών αλουμινίου των κτιριακών έργων που διαχωρίζονται σε:
• Συνήθη εξωτερικά παράθυρα και πόρτες
• Συνήθεις βιομηχανικές και εμπορικές πόρτες, γκαραζόπορτες και ειδικά ανοιγόμενα παράθυρα
Ο καθορισμός των διαστάσεων, των μορφών και των επιμέρους χαρακτηριστικών των παραθύρων αποτελούν αντικείμενο της Μελέτης και των λοιπών Συμβατικών Τεύχων του έργου.

2. Τυποποιήτικές παραπομπές
Η  παρούσα προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

2.1 Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 Παράθυρα και πόρτες – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού

2.2 Ευρωπαϊκά Πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 12020-1 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου – Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα ΕΝ ΑW-6060 και ΕΝ AW-6063 – Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες για έλεγχο και παράδοση
ΕΛΟΤ ΕΝ 12020-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου – Διελασμένο προφίλ ακριβείας από κράματα ΕΝ AW-6060 και ΕΝ AW-6063 – Μέρος 2: Ανοχές διαστάσεων και μορφή
ΕΛΟΤ ΕΝ 573-3 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου – Χημική σύνθεση και μορφή των κατεργασμένων προϊόντων – Μέρος 3: Χημική σύσταση και μορφή προϊόντων
ΕΛΟΤ ΕΝ 755-2 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου – Διελασμένοι ράβδοι/δοκοί, σωλήνες και προφίλ – Μέρος 2: Μηχανικές ιδιότητες

3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή χρησιμοποιούνται οι όροι και ορισμοί που αναφέρονται στα πρότυπα των τυποποιητικών παραπομπών και επιπλέον οι ακόλουθοι ορισμοί:

3.1 Σύστημα αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα
Το σύνολο των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή ενός ή περισσοτέρων τύπων παραθύρων ή πορτών αλουμινίου. Τα στοιχεία αυτά είναι, μεταξύ άλλων, κατάλληλα σχεδιασμένες διατομές αλουμινίου καθώς και άλλα υλικά και ειδικά εξαρτήματα όπως τζάμια, λάστιχα, βουρτσάκια, ράουλα, μεντεσέδες, κλπ.

3.2 Κατασκευαστής
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει και τοποθετεί πόρτες και παράθυρα αλουμινίου σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού συστήματος αλουμινίου.

3.3 Παραγωγός συστήματος αλουμινίου
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχειδιάζει το σύστημα αλουμινίου και το υποβάλλει σε δοκιμές τύπου ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 σε κοινοποιημένα εργαστήρια.

3.4 Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)
Η ελεγχόμενη ηλεκτροχημική διαδικασία δημιουργίας άχρωμου ή έγχρωμου στρώματος οξειδίων του αργιλίου στην επιφάνεια του αλουμινίου. Τα ως άνω οξείδια του αργιλίου είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και αποτελούν προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση.

3.5 Ηλεκτροστατική βαφή
Διαδικασία βαφής του αλουμινίου με πούδρα. Η βαφή είναι ανθεκτική στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και αποτελεί προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση.

3.6 Διακοσμητική επίστρωση (βαφή)
Διαδικασία επικάλυψης ηλεκτροσταικά βαμμένου αλουμινίου είτε με φιλμ είτε με πούδρα για διακοσμητικούς λόγους. Η ηλεκτροστατική βαφή είναι ανθεκτική στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και αποτελεί προστατευτική επίστρωση.

4. Ενσωματούμενα υλικά – Κριτήρια αποδοχής
Οι πόρτες/παράθυρα αλουμινίου πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1, να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων του Κατασκευαστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011.
Οι απαιτούμενες Δοκιμές Τύπου πραγματοποιούνται από τον παραγωγό του συστήματος σε κοινοποιημένους φορείς βάσει των συστημάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του κανονισμού (ΕΕ) 568/2014 σε συμφωνία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που βρίσκονται στα παραρτήματα ΖΑ των εναρμονισμένων προτύπων της παρ. 2.1.
Ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα αποτελεσμάτα των Δοκιμών Τύπου που έχει πραγματοποιήσει ο παραγωγός για το συγκεκριμένο σύστημα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 7.2.5 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1.
Στη μελέτη ή στη τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου αναφέρονται επιδόσεις για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (5) καθώς και επιδόσεις σε ουσιώδη χαρακτηριστικά που διέπονται από τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου (υγροθερμικές απαιτήσεις, μηχανικές δράσεις,  ηχομόνωση κ.α.). Με τον τρόπο αυτό η μελέτη προσδιορίζει το επίπεδο επιτελεστικότητας της όλης κατασκευής.
Στο κεφάλαιο 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των θυρών και παραθύρων που μπορεί να προσδιορίσει ο παραγωγός τους κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του συστήματος.
Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη του έργου μπορεί να καθορίζει εκτός από τα παραπάνω ουσιώδη χαρακτηριστικά και άλλα που να εμπεριέχονται στην παρ. 4 του ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 με τις αντίστοιχες επιδόσεις τους.
Το προϊόν πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που προβλέπονται από την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου, άλλως δεν είναι κατάλληλο προς χρήση για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για κάποια άλλη εφαρμογή, με διαφορετικές απαιτήσεις.

4.1 Συστήματα αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα
Τα συστήματα αλουμινίου για πόρτες και παράθυρα σχεδιάζονται κυρίως από εταιρείες διέλασης αλουμινίου και κυκλοφορούν στην αγορά με εμπορικές ονομασίες. Συνήθως κάθε σύστημα αναφέρεται σε μια κατηγορία ομοειδών πορτών/παραθύρων π.χ. συρόμενα, ανοιγόμενα κλπ. Τα συστήματα αλουμινίου πρέπει να έχουν υποβληθεί σε δοκιμές για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους όπως ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 σε κοινοποιημένα εργαστήρια. Οι εταιρείες που σχεδιάζουν και διαθέτουν στην αγορά συστήματα καταχωρούν όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το συγκεκριμένο σύστημα αλουμινίου σε αναλυτικούς καταλόγους για χρήση των μελετητών και των κατασκευαστών παραθύρων και θυρών και παραθέτουν, ανάλογα με τον τύπο, όριο διαστάσεων και υαλοπίνακα/υαλοστάσιο, τις τιμές των ουσιωδών χαρακτηριστικών της προηγούμενης παραγράφου.

Ένας ολοκληρωμένος τεχνικός φάκελος συστήματος αλουμινίου πρέπει να περιέχει τα εξής:
α. Διατομές (profile)
Προϊόντα διέλασης κραμάτων αλουμινίου κατάλληλα για οικοδομική χρήση (ενδεικτικά ΑW6060/6063, T6/T66, P22). Για κάθε διατομή πρέπει να δίνεται ο κωδικός διατομής, το μέσο βάρος της διατομής ανά μέτρο καθώς και οι ροπές αδρανείας για διατομές οι οποίες δέχονται φορτίσεις.

β. Εξαρτήματα
Συμπληρωματικά προϊόντα για την κατασκευή πόρτας/παραθύρου (στροφείς, κλείθρα, κλειδαριές, χειρολαβές, σύρτες) και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης στην περίμετρο των υαλοπινάκων και των φύλλων. Τα εξαρτήματα διατίθενται σε ποικιλία υλικών κατασκεύης, μηχανικών, λειτουργικών, αλλά και αισθητικών χαρακτηριστικών. Υπάρχει επίσης ποικιλία ειδικών εξαρτημάτων, όπως μπάρες πανικού, διατάξεις προτεραιότητας κλεισίματος φύλλου, stoppers, διατάξεις συγκράτησης σε ανοικτή θέση, διατάξεις ηλεκτροκίνησης κλπ.
Οι παραγωγοί των διαφόρων συστημάτων προδιαγράφουν τα εξαρτήαμτα για τα συστήματα τους τα οποία εφαρμόζει υποχρεωτικά ο κατασκευαστής, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφ. 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 και να ισχύουν εγγυήσεις που ενδεχόμενα παρέχονται από τον κατασκευαστή.

γ. Κατασκευαστικά σχέδια
Είναι υποχρεωτικό να περιέχει όσον το δυνατόν ολοκληρωμένα και κατατοπιστικά σχέδια – τομές ώστε ο κατασκευαστής – πελάτης να μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος.

δ. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος αλουμινίου για τη διευκόλυνση του μελετητή και του κατασκευαστή για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος για το συγκεκριμένο έργο και θέση που προορίζεται, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων δοκιμών για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά από κοινοποιημένο εργαστήριο.
Τέλος ο παραγωγός του συστήματος αλουμινίου πρέπει να παρέχει οδηγίες κοπής και συναρμολόγησης των διατομών, τοποθέτησης των έτοιμων πορτών/παραθύρων στο κτίριο, ώστε να ανταποκρίνονται στα στοιχεία των πινάκων, στα γραφήματα και στους τύπους υπολογισμού και γενικά στις οδηγίες του φακέλου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να παρέχει στους κατασκευαστές που θα συνεργάζεται εγχειρίδια οδηγών κοπής, συναρμολόγησης και τοποθέτησης, τα οποία πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

4.2 Διατομές αλουμινίου
Οι διατομές είναι προϊόντα διέλασης και πρέπει να είναι από κράμα αλουμινίου για οικοδομική χρήση είτε AIMgSI (EN AW 6060) είτε AIMg0, 7Si (EN AW 6063), σύμφωνα με τον πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 573-3. Οι μονάδες διέλασης πρέπει για λόγους κυρίως ιχνηλασιμότητας των προϊόντων να εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ή ισοδύναμο, είναι δε επιθυμητό να εφαρμόζουν και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, ή ισοδύναμο. Οι μηχανικές ιδιότητες των προφίλ αλουμινίου είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 755-2.
Η παραγωγή και ο έλεγχος ποιότητας των προφίλ αλουμινίου θα εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12020-2. Το πάχος των προφίλ θα κυμαίνεται από 1,3 έως 2,5mm.

Η παραλαβή του προϊόντο διέλασης θα γίνεται με τις παρακάτω μέγιστες ανοχές, σε ράβδους μήκους έως 6,0m:
– Ευθύτητα ράβδου: μέγιστη απόκλιση από την ευθεία 2mm
– Πάχος τοιχωμάτων διατομής: μέγιστη ανοχή το ±10% -10% του ονομαστικού πάχους, σε οποιοδήποτε σημείο.
– Εξωτερική επιπεδότητα κύριων πλευρών διατομής: χωρίς απόκλιση ελεγχόμενη με κανόνα σε εγκάρσια επαφή μεταξύ παράλληλων ακμών.

4.3 Ειδικά τεμάχια σύνδεσης
Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης όπως γωνίες, ταυ, συνδετήρες επέκτασης κλπ. μπορεί να είναι:
α. από αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή ή
β. από ανοξείδωτο χάλυβα ή
γ. χαλύβδινα εξ ολοκλήρου επιψευδαργυρωμένα
δ. από σύνθετα υλικά, βάσει των προδιαγραφών του προμηθευτή

Τα ειδικά αυτά τεμάχια εξασφαλίζουν την δυσκαμψία της σύνδεσης και αποτρέπουν φαινόμενα διάβρωσης.
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές με συνδετικά στοιχεία αντίστοιχης ποιότητας.

4.4 Ειδικά τεμάχια λειτουργίας
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας όπως χειρολαβές, ράουλα κύλισης, αυτοματισμοί κλπ. θα είναι:
α. από αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή
β. από ανοξείδωτο χάλυβα
γ. από ανθεκτικά πολυμερή πλαστικά
δ. από EPDM (παρεμβύσματα)
ε. μεταλλικού σκελετού με teflon (ράουλα και ρουλεμάν)
Τα ειδικά τεμάχια θα εφαρμόζουν ακριβώς στις διατομές του αλουμινίου και θα στερεώνονται με συνδετικά στοιχεία αντίστοιχης ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα, η ομαλή αθόρυβη λειτουργία των πορτών/παραθύρων και η αποτροφή εμφάνισης διάβρωσης.

4.5 Παρεμβύσματα στεγανότητας
Θα είναι από EPDM (απαραιτήτως για εξωτερική χρήση), με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα παρεμβύσματα είναι συγκεκριμένα για κάθε σύστημα. Θα διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτηση τους, με ή χωρίς φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του πόρτας/παραθύρου σε θερμοκρασίες από -25οC έως +100οC, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12365-1.

4.6 Υλικά σύνδεσης διατομών
Στα σημεία σύνδεσης των κομμένων διατομών θα γίνεται επάλειψη με αντιδιαβρωτικό υλικό αμέσως μετά την κοπή και αφού έχει προηγηθεί απολίπανση με κατάλληλο καθαριστικό. Η ένωση των διατομών αλουμινίου θα γίνεται με κόλλα ενός ή δύο συστατικών κατάλληλη για την εφορμογή αυτή (γνωστή και ως “κόλλα γωνιάστρας”). Για την στεγανοποίηση της παραπάνω σύνδεσης θα χρησιμοποιείται κατάλληλο σφραγιστικό υλικό (“αρμόκολλα”).

4.7 Προστασία, χρωματισμός και διακόσμηση διατομών αλουμινίου
Οι διατομές αλουμινίου πριν την κοπή και τη διαμόρφωση θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:

, Δημοσιεύτηκε η Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για τις Πόρτες και τα Παράθυρα Αλουμινίου, ktisma & aluminio

4.7.1 Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση)
Η ανοδίωση εκτελείται σε μονάδα (εταιρεία ή τμήμα εταιρείας διέλασης) η οποία πρέπει για λόγους κυρίως ιχνηλασιμότητας των προϊόντων να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ή ισοδύναμο, και να κατέχει ευρέως χρησιμοποιούμενο διεθνές σχετικό σήμα ποιότητας. Επίσης, η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, ή ισοδύναμο, είναι επιθυμητή.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία 5: μέσο ελάχιστο πάχος 5 μm (μικρά)
Κατηγορία 10: μέσο ελάχιστο πάχος 10 μm
Κατηγορία 15: μέσο ελάχιστο πάχος 15 μm
Κατηγορία 20: μέσο ελάχιστο πάχος 20 μm
Κατηγορία 25: μέσο ελάχιστο πάχος 25 μm
Οι κατηγορίες 5 και 10 προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Οι κατηγορίες 15, 20 και 25 προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Σε εξωτερικούς χώρους με ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον (θαλάσσιο, βιομηχανικό κλπ) πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες 20 ή 25.
Η ανοδίωση μπορεί να εφαρμοσθεί σε διάφορες αποχρώσεις και η υφή της μπορεί να είναι στιλπνή, βουρτσιστή κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης του έργου ή μπορούν να είναι και της επιλογής της επίβλεψης.

4.7.2 Ηλεκτροστατική βαφή
Η ηλεκτροστατική βαφή θα εκτελείται σε μονάδα (εταιρεία ή τμήμα εταρείας διέλασης) η οποία πρέπει για λόγους κυρίως ιχνηλασιμότητας των προϊόντων να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ή ισοδύναμο, και να κατέχει ευρέως χρησιμοποιούμενο διεθνές σχετικό σήμα ποιότητας. Επίσης, η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, ή ισοδύναμο, είναι επιθυμητή.
Το πάχος της βαφής θα είναι τουλάχιστον 60 μm (μικρά). Η κλάση στιλπνότητας και η απόχρωση μπορούν να επιλεχθούν από χρωματολόγια παραγωγών πούδρας βαφής.

4.7.3 Διακοσμητική επίστρωση βαμμένου αλουμινίου
Η διακοσμητική επίστρωση (βαφή) διατομών αλουμινίου (προσομοίωση ξύλου, μαρμάρου κλπ) θα εκτελείται σε μονάδα (εταιρεία ή τμήμα εταιρείας διέλασης) η οποία πρέπει για λόγους κυρίως ιχνηλασιμότητας των προϊόντων να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ή ισοδύναμο, και να κατέχει ευρέως χρησιμοποιούμενο διεθνές σχετικό σήμα ποιότητας. Επίσης, η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, ή ισοδύναμο, είναι επιθυμητή.

4.7.4 Κριτήρια αποδοχής της επίστρωσης (ανοδίωση, βαφή)
Οι μονάδες που εκτελούν διεργασίες επιφανειακής προστασίας του μετάλλου πρέπει να διαθέτουν τα σχετικά διεθνή σήματα ποιότητας, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους. Αυτό σημαίνει ότι τηρούν τς ισχύουσες απαιτήσεις για την επιφανειακή προστασία των κατασκευών αλουμινίου.

Η επιφανειακή επίστρωση των κυρίων (σημαντικών) επιφανειών πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:
α. Παρατηρούμενη υπό γωνία 60ο από απόσταση 3,0m δεν πρέπει να παρουσιάζει αδρότητα, ρυτίδες, δακρύσματα, φυσαλίδες, ξένα σώματα παγιδευμένα στην μάζα του επιστρώματος, κρατήρες, στίγματα, εκδορές, πρέπει δε να καλύπτει καλά και ομοιόμορφα τις διατομές
β. Παρατηρούμενη από απόσταση 3,0m για εσωτερικές κατασκευές και 5,0m για εξωτερικές δεν πρέπει να εμφανίζεται ανομοιομορφία χρώματος και στιλπνότητας.
Η μή τήρηση των ανωτέρω θεωρείται ελάττωμα και οι διατομές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

4.8 Καστασκεύη πορτών/παραθύρων
Οι προς εγκατάσταση πόρτες και παράθυρα θα επιλέγονται από καταλόγους συστημάτων, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις όπως είναι διατυπωμένες στη μελέτη του έργου (αναγραφή κωδικών προσφερόμενων διατομών ή υποβολή σχετικών κατασκευαστικών τομών), δηλαδή:
α. Θέση, διαστάσεις, μορφή, λειτουργία, φορά ανοίγματος, υλικά κατασκευής και εξοπλισμός
β. Αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα, αντίσταση στην ανεμοπίεση, μηχανική αντοχή, αντοχή στην χρήση κλπ. με βάση τα πρότυπα διατύπωσης των σχετικών απαιτήσεων και ελέγχου τους
γ. Ηχομονωτική ικανότητα, θερμομονωτική ικανότητα, αντοχή στον χρόνο
δ. Ενίοτε πυραντίσταση, βαλιστική αντοχή κλπ.
Προϋπόθεση για την επιλογή κατασκευή πορτών/παραθύρων είναι η τεκμηρίωση ύπαρξης συστήματος “ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο”, η ύπαρξη σχετικής σύμβασης με τον παραγωγό/πάροχο του συστήματος αλουμινίου (διέλαση) για την μεταβίβαση των αποτελεσμάτων των δοκιμών τύπου, η τοποθέτηση σημανσης CE, η παροχή δήλωσης επιδόσεων και η παροχή οδηγιών για καθαρισμό και συντήρηση.

Σημείωση: Σε ειδικές περιπτώσης, και εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη του έργου μπορεί να μεταφέρονται στο εργοτάξιο τα πλαίσια των πορτών/παραθύρων και οι υαλοπίνακες χωριστά. Τότε τα πλαίσια δεν φέρουν σήμανση CE αλλά, αντιθέτως, οι υαλοπίνακες απαιτείται να φέρουν τη σήμανση CE και να συνοδεύονται από τη δήλωση επιδόσεων όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους.

, Δημοσιεύτηκε η Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για τις Πόρτες και τα Παράθυρα Αλουμινίου, ktisma & aluminio

4.9 Αποδοχή των προϊόντων
Πριν από την προσκόμιση στο εργοτάξιο, των προτεινομένων προς τοποθέτηση προϊόντων ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές δηλώσεις επιδόσεων, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1, βάσει των οποία θα ελέγχεται η καταλληλότητα προς τοποθέτηση των συγκεκριμένων προϊόντων στο συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και των λοιπών συμβατικών τεύχων.
Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις συμβατικές απαιτήσεις του έργου ως προς οποιοδήποτε από τα χαρακτηριτικά που αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 (π.χ. εάν μόνον η αντοχή σε ανεμοπίεση είναι μικρότερη της προβλεπόμενης από την μελέτη, ενώ τα λοιπά προβλεπόμενα χρακτηριτικά καλύπτονται), δεν θα γίνονται αποδεκτά, ως μη κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση. Αντιθέτως μπορούν να γίνουν αποδεκτά προϊόντα με υπέρτερα των προβλεπομένων από την μελέτη χαρακτηριστικά, (λ.χ. μικρότερο συντελεστής θερμοπερατότητας), χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού να δικαιούται ο Ανάδοχος να ζητήσεις αναπροσαρμογή της τιμής μονάδας.
Τα έτοιμα προς τοποθέτηση παράθυρα/πόρτες θα παραδίδονται σε προστατευτικές συσκευασίες, συνοδευμένα από τα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας, δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναφέρεται το είδος, η ποσότητα και το έργο, καθώς και από τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις του έργου.
Ελλείψεις στην συσκευασία, στα εξαρτήματα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας, συνιστούν λόγο άρνησης παραλαβής των προϊόντων στο εργοτάξιο.

4.10 Αποθήκευση και μεταφορές των προϊόντων
Ο κατασκευαστής πορτών/παραθύρων πρέπει να διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένο κλειστό αεριζόμενο χώρο για την προσωρινή αποθήκευση των διατομών αλουμινίο, χωριστά για κάθε έργο.
Οι διατομές πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια ή κατακόρυφα ράφια ώστε να μην κινδυνεύουν να παραμορφωθούν από φορτία, τυχαία κτυπήματα και άλλες βλαπτικές επιδράσεις. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο πρέπει να αποθηκεύονται τα έτοιμα παράθυρα/πόρτες μέχρι να μεταφερθούν στο εργοτάξιο.
Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να φυλάσσονται μέσα στις συκευασίες τους μέχρι να ενσωματωθούν στα παράθυρα/πόρτες.
Συναρμολογημένες πόρτες/παράθυρα θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα, έτσι ώστε να αποκλείονται φθορές σ’ αυτά και τα εξαρτήματα τους και θα αποθηκεύονται αναλόγως.
Πόρτες/παράθυρα που έχουν υποστεί φθορά που επηρεάζουν την εμφάνιση, την αντοχή, την σωστή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργία δεν θα γίνονται δεκτά πριν επικσευαστούν ή αντικατασταθούν.
Η αποθήκευση των ετοίμων προς εγκατάσταση πορτών/παραθύρων θα γίνεται σε κλειστό αεριζόμενο χώρο, σε όρθια θέση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους, ώστε να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.
Ομοίως θα διενεργούνται και οι μεταφορές τους μέσα στο εργοτάξιο.

, Δημοσιεύτηκε η Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για τις Πόρτες και τα Παράθυρα Αλουμινίου, ktisma & aluminio

5. Μέθοδος κατασκευής – απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
5.1 Κατασκευές – συνεργείο τοποθέτησης
– Οι πόρτες/παράθυρα θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις έμπειρου εξειδικευμένου κατασκευαστή με ευθύνη του, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την καθοδήγηση του. Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνον εργασίες συναρμολόγησης από ειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή πορτών/παραθύρων που δεν μπορούν λόγω μεγέθους να μεταφερθούν συναρμολογημένα.
– Τυχόν εντολές του Επιβλέποντα θα δίνονται προς τον κατασκευαστή, ο οποίος θα φροντίζει άμεσα για την ικανοποίηση τους εφ’ όσον συμβαδίζουν με τα συμφωνημένα και τις προδιαγραφές.
– Ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει την κατασκευή δείγματος τυπικού πόρτας/παραθύρου πριν την σύναψη της συμφωνίας, η δε οικονομική επιβάρυνση είναι αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των φορέων του έργου. Το δείγμα τυπικού πόρτας/παραθύρου μπορεί να τοποθετηθεί στην  θέση του ευθύς ως καταστεί δυνατό.

5.2 Προετοιμασία
– Τοίχοι εξωτερικοί και εσωτερικοί, διαχωριστικά πετάσματα, στέγες και δώματα στα οποία θα ενσωματωθούν πόρτες/παράθυρα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ώστε να παρέχουν στέρεο υπόβαθρο.
– Γενικώς δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία τους, εκτός αν δεν ανταποκρίνονται στα προκαθορισμένα μεγέθη και τις ανοχές, οπότε πρέπει να διορθώνονται από τα υπεύθυνα συνεργεία, με βάση συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ των φορέων του έργου.
– Πριν από την τοποθέτηση των ψευτοκασών θα διενεργείται έλεγχος της τοιχοποιίας στην οποία θα στερεωθούν τα πόρτες/παράθυρα ώστε να εξασφαλίζεται το κατάλληλο υπόβαθρο σύμφωνα με τα πρότυπα, τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. Επίσης, θα εξασφαλίζεται η στάθμη των κατωφλίων, των ποδιών και όλων των σχετικών με τα πόρτες/παράθυρα στοιχείων.
– Θα λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των απαιτούμενων παροχών λειτουργίας και ασφάλειας όπως π.χ. ηλεκτρικές παροχές για την αυτόματη λειτουργία, καλωδιώσεις συστημάτων συναγερμού, καλωδιώσεις πυρανίχνευσης, θέσεις και στηρίγματα συστημάτων αντιβάρων, θέσεις συστημάτων ασφάλισης στην ανοικτή η κλειστή θέση κλπ.

5.3 Έναρξη εργασιών – τοποθέτηση
Εφ’ όσον έχει εξασφαλιστεί η ακρίβεια των κατασκευών με βάση τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και έχουν γίνει αποδεκτές από την Επίβλεψη, είναι δυνατό να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής των πορτών/παραθύρων στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, ενώ παράλληλα μπορεί να αρχίσει η τοποθέτηση των ενσωματουμένων στις χονδροκατασκευές στοιχείων (ψευτόκασες, στηρίγματα κλπ.).
Γενικώς τα παράθυρα/πόρτες θα τοποθετούνται μετά το πέρας των εργασιών, των οποίων η εκτέλεση είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες σε αυτά.

5.4 Συντονισμός
Στηρίγματα ψευτοκασών και σταθερών πλαισίων, σωληνώσεις και καλωδιώσεις παροχών λειτουργίας, στηρίγματα αντίβαρων, υποδοχές οδηγών, κατώφλια, ποδιές κλπ., πρέπει να κατασκευάζονται συντονισμένα ώστε να βρίσκονται στην σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός.

5.5 Γενικές απαιτήσεις κατασκευής
Τα ακόλουθα ισχύουν εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον τεχνικό φάκελο του παραγωγού.

5.5.1 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών
Τα πλαίσια των ψευτοκασών θα είναι από κλειστές ορθογωνικές διατομές συγκολλημένες με ραφή ή διατομές “Π”, με ελάχιστο πάχος τοιχώματος 1,2mm, εν θερμώ γαλβανισμένες (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461: Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα – Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών). Η στήριξή τους στα δομικά στοιχεία θα γίνεται με λάμες θερμώ γαλβανισμένες ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αγκυρώσεις (π.χ. τζινέτια).
Η συναρμολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται μετά την κοπή με πλήρη συγκόλληση. Το γαλβάνισμα θα αποκαθίσταται με τοπικό καθαρισμό και ψυχρό γαλβάνισμα δύο στρώσεων στις συγκολλήσεις και τα άλλα σημεία τραυματισμού του θερμού γαλβανίσματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση “μινίου”.
Σε ορισμένους τύπους πορτών/παραθύρων π.χ. θύρες, ορισμένα συρόμενα παράθυρα και θύρες, είναι δυνατό οι ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε πρέπει να εξασφαλίζεται το απαραμόρφωτο αυτών κατά την μεταφορά και τοποθέτηση.
Επισημαίνεται πάντως ότι η τοποθέτηση ψευτόκασας δεν είναι υποχρεωτική.

5.5.2. Γενικές απαιτήσεις κατασκευής πορτών/παραθύρων
Γενικώς η κοπή των διατομών αλουμινίου γίνεται με ακρίβεια της τάξης 0,5mm, σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών προτύπων.
Η κοπή, το γώνιασμα, το τρύπημα, το πρεσάρισμα κλπ. θα γίνονται με τα κατάλληλα  εργαλεία (καλούπια-πρέσες-γωνιάστρες), ώστε να προκύπτουν ακριβώς οι μορφές που προβλέπονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος, καθαρές και χωρίς ελαττώματα, με ακρίβεια τέτοια, ώστε τα συνδεόμενα μέρη και τα ειδικά τεμάχια να εφάπτονται σε όλη τους την επιφάνεια.
Οι συνδέσεις θα κατασκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος και οι αρμοί θα φαίνονται ίσιοι σαν μία λεπτή γραμμή.
Οι κόλλες θα επαλείφονται με προσοχή, ώστε να διαποτίζουν τις συγκολλούμενες επιφάνειες και στην συνέχεια, με πίεση υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνιστά ο παραγωγός τους, θα αφήνονται να στεγνώσουν τελείως. Ξεχειλίσματα θα καθαρίζονται εγκαίρως ώστε να μην αφήνουν λεκέδες.
Οι βίδες και τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης και λειτουργίας μπορεί να είναι μέσα στις προβλεπόμενες πατούρες και κατά το δυνατόν αφανή.
Οι παρουσιαζόμενες τελικές επιφάνειες θα είναι λείες και δεν θα παρουσίαζουν κανένα ελάττωμα (ίχνη από την κατεργασία, λεκέδες, γρέζια κλπ.) που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση τους. Οι επιφάνειες πρέπει να καλύπτονται με τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση προστατευτικές ταινίες (φιλμ).
Τα παράθυρα/πόρτες δεν πρέπει να εμφανίζουν ελαττώματα παρατηρούμενα από απόσταση >1,00m.

5.5.3 Γενικές απαιτήσεις τοποθέτησης
5.5.3.1. Στερέωση
Η τοποθέτηση είναι εφικτή μετά την περαίωση των απαιτούμενων εργασιών οι οποίες θα καθιστούν το άνοιγμα έτοιμο για την υποδοχή στερέωσης και στεγανοποίησης του πόρτας/παραθύρου.
Κατά την τοποθέτηση, οι κάσες θα στερεώνονται σταθερά στις ψευτόκασες ή άλλο δομικό στοιχείο με κατάλληλες βίδες ανά 100mm από τα άκρα και άνα 300mm στα οριζόντια και τα κατακόρυφα στοιχεία τους – εκτός αν στα εγχειρίδια του κατασκευαστή ορίζεται διαφορετικά – ώστε να αντέχουν όλα τα φορτία και να επιτυγχάνεται η σφράγιση μεταξύ τοίχων και κασών.
Θα τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα προσωρινά υποστηρίγματα και αντηρίδες χωρίς να παραβλέπονται οι υποστριζόμενες και οι παρακείμενες κατασκευές.
Στην περίπτωση γυμνού μπετόν και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως επίπεδο και ορθογωνισμένο μπορεί να βιδωθεί η κάσα αλουμινίου κατευθείαν σε αυτό με ισχυρά βύσματα εκτονώσεως (ούπατ). Ενίοτε για υψηλές αντοχές πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά βύσματα, ή βίδες απευθείας στερέωσης σε σκυρόδεμα (μπετόβιδες), όπου αυτό είναι εφικτό.
Η στερέωση των πορτών/παραθύρων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται τα φορτία του εγκαταστημένου παραθύρου προς το σώμα του κτιρίου. Για να επιτευχθεί η μεταφορά των φορτίων θα χρησιμοποιούνται τάκοι έδρασης, φορτιζόμενοι με την πίεση ή ρυθμιζόμενοι αποστατήρες (ρεγουλατόροι).
Επισημαίνεται ότι από μόνος του, ο αφρός πολυουραιθάνης δεν επαρκεί για τη μεταφορά των φορτίων που δρουν στο επίπεδο του παραθύρου.
Τα προφίλ της κάσας θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή αντοχή στην κάμψη. Οι διαστάσεις των τάκων έδρασης πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών στεγάνωσης και μόνωσης. Το υλικό των τάκων δε θα πρέπει να παραμορφώνεται, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζει μικρή θερμική αγωγιμότητα. Σε παράθυρα με πλάτος άνω του ενός μέτρου, πρέπει να τοποθετηθούν τάκοι και στο κέντρο του κάτω μέρους του πόρτας/παραθύρου.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην στερέωση θερμοδιακοπτόμενου πόρτας/παραθύρου πάνω σε ψευτόκασα ή όταν πάνω από θερμοδιακοπτόμενη πόρτα/παράθυρο τοποθετείται ρολό αλουμινίου.
Η τοποθέτηση πόρτας/παραθύρου πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην δημιουργούνται γέφυρες και διακόπτεται η θερμομόνωση.
Δεν θα οριστοκοποιούνται συνδέσεις, στηρίξεις κλπ. πριν ευθυγραμμιστούν και αλφαδιαστούν στις θέσεις τους όλα τα στοιχεία της κατασκευής, ελεγχθεί και συμπληρωθεί η προστασία των αφανών τμημάτων τους με την κατάλληλη επιφανειακή επεξεργασία που να αποκλείει την σκουριά και την διάβρωση των μεταλλικών στηριγμάτων και γίνει έλεγχος από τον Επιβλέποντα.
Όλα τα στοιχεία των πορτών/παραθύρων θα τοποθετούνται σε καθαρά και στέρεα υπόβαθρα και μόνο από τον κατασκευαστή.
Επίσης, δεν πρέπει στοιχεία του πόρτας/παραθύρου να έρχονται σε απευθείας επαφή με επιχρίσματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε διάβρωση. Για τον λόγο αυτό πρέπει να παρέχονται και να τοποθετούνται κατάλληλα ελαστικά παρεμβλήματα ή αποστατικά.
Μετά την τοποθέτηση της πόρτας/παραθύρου πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε αυτά να λειτουργούν αβίαστα και αθόρυβα.

, Δημοσιεύτηκε η Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για τις Πόρτες και τα Παράθυρα Αλουμινίου, ktisma & aluminio

5.5.3.2 Κατασκευαστικός αρμός μεταξύ πόρτας/παραθύρου και δομικού στοιχείου
Το μέγεθος του αρμού εξαρτάται από το μέγεθος του παραθύρου και τις διαστάσεις των προφίλ αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πόρτας/παραθύρου. Ο αρμός θεωρείται απαραίτητος, αλλά εφιστάται η προσοχή στην στερέωση, την θερμομόνωση και την στεγανότητά του. Αρμό πρέπει να έχουν όλες οι πόρτες/παράθυρα, είτε η κάσα έχει “φτερό”, είτε όχι.
Ενδεικτικά αναφέρονται ότι για ένα παράθυρο μεσαίου μεγέθους ο αρμός πρέπει να είναι 5-6mm.
Γενικά ο αρμός πρέπει να έχει την εξής σχέση πλάτους-βάθους: t=2 x b ≥ 6mm,
όπου: t= βάθος τοποθέτησης του μονωτικού υλικού μέσα στον αρμό και b= πλάτος του μονωτικού υλικού μέσα στον αρμό.

5.5.3.3 Μαστίχες σφράγισης αρμών
Εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της στεγανότητας των κασών και πορτών/παραθύρων με τους τοίχους και τα άλλα οικοδομικά στοιχεία με τα οποία εφάπτονται.

5.5.4 Συστήματα στερέωσης
Τα συστήματα στερέωσης θα είναι ανθεκτικά στην σκουριά και την διάβρωση και επαρκούς αντοχής για τα φορτία της κατασκευής που θα στηρίξουν.

5.6 Στεγανοποίηση μεταξύ κατασκευής αλουμινίου και κτιρίου
Η σωστή στεγανοποίηση του αρμού σύνδεσης της κατασκευής αλουμινίου εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της. Μια ελλιπής στεγανοποίηση είναι συχνά η κύρια αιτία των ζημιών που εμφανίζονται στο κτίριο. Οι σημαντικότερες λειτουργίες της στεγανοποίησης είναι:
• Αεροστεγανότητα
• Ηχομόνωση
• Θερμομόνωση
• Υδατοστεγανότητα
Το μονωτικό υλικό πρέπει να μπορεί να παρακολουθήσει τις κινήσεις του αρμού μεταξύ της κατασκευής αλουμινίου και των δομικών στοιχείων (παραμορφωσιμότητα υλικού πλήρωσης).
Τα σφραγιστικά υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πόρτες και παράθυρα και να επιτρέπουν παραμόρφωση λόγω συστολοδιαστολών, να έχουν την απαιτούμενη αντοχή σε γήρανση και να μην ρηγματώνονται κατά τον κύκλο ζωής της κατασκευής.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσφυση του μονωτικού υλικού στις επιφάνειες εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του μονωτικού υλικού. Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του αρμού το μονωτικό υλικό πρέπει να συγκολληθεί καλά στην επιφάνεια. Σε περίπτωση αποκόλλησης του υλικού από τις παρειές, ο αρμός παύει να είναι στεγανός.
Ως μέσα στεγάνωσης, εκτός από τους ειδικούς αρμόστοκους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εμποτισμένες ταινίες από αφρώδη πολυουραιθάνη με ανοικτή δομή κυψελών.
Σε μεγάλους αρμούς (άνοιγμα πάνω από 20mm) και για συστήματα τοιχοποιίας με πολλαπλά κελύφη συνιστάται η χρήση μονωτικών ταινιών από κατάλληλα υλικά συνδυασμού υλικών για τέτοιες εφαρμογές.

5.7 Προστασία
Κατά την τοποθέτηση των πορτών/παραθύρων από αλουμίνιο και μέχρι την παράδοση του έργου θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των πορτών/παραθύρων. Μετά την τοποθέτηση και παραλαβή των πορτών/παραθύρων, η προστασία τους από τις επόμενες εργασίες αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης του έργου.
Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μέριμνα για την έγκαιρη απομάκρυνση των προστατευτικών ταινιών (φιλμ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τον προμηθευτή του συστήματος.

6. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
6.1 Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος
Ο κύριος του έργου μπορεί να διενεργεί έλεγχο είτε στο εργοστάσιο – εργαστήριο του κατασκευαστή, είτε στο εργοτάξιο, για την διαπίστωση ότι τα υλικά, οι εργασίες και οι ανοχές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.
Τα παράθυρα και οι πόρτες κρίνονται μη αποδεκτά όταν διαπιστώνεται ότι:
α. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη μελέτη του έργου (σχέδια, περιγραφές, σήμανση CE, οδηγίες για καθαρισμό και συντήρηση)
β. Δεν τηρούτναι οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του συστήματος αλουμινίου και εν γένει οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων αλουμινίου
γ. Δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής σχετικά με την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες κατακευής και τοποθέτησης
δ. Απουσιάζει η δηλούμενη τιμή της θερμοπερατότητας (Uw) στην ετικέτα σήμανσης CE και στην δήλωση επιδόσεων για κτίρια που εμπίπτουν στον ΚΕΝΑΚ (που στην περίπτωση αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται στα καθοριζόμενα από τον ΚΕΝΑΚ όρια για την κλιματική ζώνη του έργου).
Ο κατασκευαστής υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε παράθυρο και πόρτα που έχει κριθεί ως μή αποδεκτό με τη χρήση νέων υλικών, χωρίς δικαίωμα επιπλέον αποζημίωσης.

6.2 Ανοχές
α. Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καμία απόκλιση.
β. Απόκλιση στις κάσες: 2%
γ. Καμία ανοχή για εξαρτήματα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεμαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές, χειρολαβές) δεν θα γίνεται αποδεκτή, εκτός από τις προβλεπόμενες και δηλούμενες από τον προμηθευτή των εξαρτημάτων.
δ. Οι ανοχές στα τυποποιημένα παράθυρα και πόρτες θα είναι σύμφωνες με τις τιμές των κατασκευστών τους.
ε. Τα φύλλα θα είναι επίπεδα, χωρίς κοιλότητες και στρεβλώσεις (“πέτσικα”) βάσει των ΕΝ 13022-1 και ΕΝ 13022-2, ελεγχόμενα με πήχη σε οποιαδήποτε θέση.
στ. Τα θυρόφυλλα, όταν είναι ανοικτά, θα παραμένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύμα αέρος) με ανεκτή απόκλιση από την κατακόρυφο 1mm.

7. Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση των πορτών και παραθύρων αλουμινίου, πλήρως εγκατεστημένων και λειτουργούντων, γίνεται είτε σε τετραγωνικά μέτρα (m2), είτε σε τεμάχια ανά τύπο, ανάλογα με τη μελέτη και σύμβαση του έργου με βάση την λειτουργία και το σύστημα αλουμινίου.
Η επιφάνεια επιμέτρησης ορίζεται από εξωτερικό περίγραμμα της κάσας. Στα παράθυρα/πόρτες χωρίς κατωκάσι, το κάτω όριο ορίζεται από το κατώφλι.
Στις ανά τετραγωνικό μέτρο επιμετρούμενες εργασίες πλήρους κατασκευής πορτών/παραθύρων αλουμινίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των πορτών/παραθύρων σε οποιαδήποτε επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα οριζόμενα στην παρούσα Προδιαγραφή. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
– Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης.
– Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκεύη και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων, πλαισίων, κλπ.
– Η προμήθεια κα τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών πλήρωσης αρμών, κλπ.
– Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου ή η ανοδίωση
β. Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών, εφ’ όσον προβλέπεται από την σύμβαση του έργου και αναφέρεται σε συμβατικά τεύχη αυτού.
γ. Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
δ. Τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.
Τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και απλές χειρολαβές θυρών) περιλαμβάνονται στην τιμή. Ειδικά εξαρτήματα λειτουργίας (π.χ. μηχανισμοί επαναφοράς, μπάρες πανικού, αυτοματισμοί κλπ) μπορούν να επιμετρώνται ιδιαιτέρως ως ανεξάρτητα άρθρα ή να περιλαμβάνονται στην τιμή παραθύρου /πόρτας αλουμινίου αναλόγως των καθοριζομένων στα συμβατικά τεύχη του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.1 Γενικά
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας Εργαζομένων, οι δε εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθορισμένα στα εγκεκριμένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’/14-01-2003) και ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’/14-01-2001).
Οι αναφορές εξειδικευμένων απαιτήσεων ανά συγκεκριμένη εργασία είναι ενδεικτικές.

, Δημοσιεύτηκε η Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για τις Πόρτες και τα Παράθυρα Αλουμινίου, ktisma & aluminio

Α.2 Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας
Α.2.1 Γενικές απαιτήσεις
Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων.
Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 “Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ” (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

Α.2.2. Προστασία εργαζομένων
Ισχύουν υποχρεωτικά όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00.
Τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση.
Ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένοι με τα ακολουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ):

Πίνακας 1 – Μέσα ατομικής προστασίας
Πορστασία αναπνοής – ΕΛΟΤ ΕΝ 149
Προστασία οφθαλμών – ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95
Προστατευτική ενδυμασία – ΕΛΟΤ ΕΝ 863
Προστασία χεριών & βραχίονων – ΕΛΟΤΕ ΕΝ 388
Προστασία κεφαλιού – ΕΛΟΤ ΕΝ 397
Προστασία ποδιών – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των πάσης φύσεως μηχανημάτων και ηλεκτροεργαλείων επεξεργασίας αλουμινίου. Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α. Δεν θα απομακρύνονται με γυμνά χέρια ρινίσματα από τα μηχανήματα κοπής. Απαγορεύεται αυστηρά ο οποιοσδήποτε καθαρισμός κοπτικών, όταν τα μηχανήματα βρίσκονται σε λειτουργία.
β. Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και ηλεκτροεργαλεία κοπής πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένα στις εκτός επιφάνειας κοπής πλευρές τους.
γ. Η σύσφιξη των κοπτικών επί των εργαλείων ή μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση κλειδιά, και θα ελέγχεται η σταθερότητά τους πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία.
δ. Τα ηλεκτροεργαλεία που χρησιμοποιούνται θα είναι “πλήρως μονωμένα” ή “διπλής μόνωσης”και το καλώδιο τροφοδοσίας θα ελέγχεται σχολαστικά για τυχόν εκδορές ή φθορές. Ιδιαίτερα ευπαθή σημεία αποτελούν η σύνδεση καλωδίου στο ηλεκτροεργαλείο και η σύνδεση του καλωδίου με τον ρευματολήπτη (φίσσα).
ε. Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία θα επιθεωρούνται και συντηρούνται τακτικά από αρμόδιο ηλεκτρολόγο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φθαρμένων εργαλείων ή εργαλείο με τραυματισμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
στ. Τα κοπτικά και διατρητικά εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται ή κατά τη μεταφορά τους θα τοποθετούνται στις προστατευτικές θήκες τους.

Α.2.3. Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος
Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από κατάλοιπα επεξεργασίας αλουμινίου, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και θα σφραγίζονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα για να ελαχιστοποιούνται κίνδυνοι πυρκαγιάς και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή απαιτούν την χρήση φλόγας θα σταματούν τουλάχιστον δύο ώρες πριν το τέλος της εργάσιμης ημέρας.
Με το πέρας των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής και τοποθέτησης, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες.